Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Eind januari 2014 heeft de inspecteur van onderwijs onze school bezocht. Dit bezoek was in het kader van het verplichte vierjaarlijkse onderzoek dat de inspectie houdt en dat werd in dit geval uitgebreid met een themaonderzoek wereldoriëntatie.
Het vierjaarlijkse onderzoek is een standaard onderzoek dat op alle scholen wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de school; er worden groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met leerkrachten, intern begeleiders, directie en eventueel bestuursleden.
Het themaonderzoek wereldoriëntatie is in het kader van een landelijk onderzoek om het onderwijs in beeld te brengen dat gericht is op de kerndoelen binnen ‘oriëntatie op de wereld’.
Zodra het inspectierapport van dit bezoek bij ons bekend is, kunt u de resultaten hiervan op dit venster terug lezen. Het laatste inspectiebezoek gaf ons een voldoende waardering over de hele lijn met daarbij 2 ontwikkelpunten en 2 hoogst mogelijke waarderingen.

In het schooljaar 2018 - 2019 heeft de inspectie een themabezoek gebracht, gericht op didactisch handelen. Hier wordt geen schriftelijke terugkoppeling op gegeven. Echter in het nagesprek werden de volgende zaken benoemd;
Dit niveau van didactisch handelen zie ik niet op de meeste scholen in Nederland; het beeld is redelijk goed.
Jullie slagen er redelijk goed in de kinderen te activeren.
Jullie slagen er redelijk goed in om kinderen taakgericht te laten werken.
Jullie stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van kinderen over het algemeen in ruim voldoende mate.
Jullie geven feedback aan leerlingen en hier kan net zoals in heel Nederland nog aan gewerkt worden.
Andere zaken die positief benoemd werden;
-in groep ½ werden op een goede manier activiteiten op verschillende niveaus aangeboden.
-veel positieve bemoediging door leerkrachten
-een redelijke balans vrijheid en verantwoordelijkheid bij leerlingen
-een goede relatie leerkracht - leerling
 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: