Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s.
We leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: