Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Leerlingvolgsysteem
Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen op school. Ze leren thuis, op straat, op de club, op vakantie, enzovoort. Leren is een permanent proces. Ouders en school hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid.
In de klas letten de leerkrachten goed op de ontwikkeling van uw kind. Wat zij zien bespreken en rapporteren zij regelmatig aan de ouders. In de gesprekken die leerkrachten en ouders hebben staat de optimale begeleiding van het kind steeds centraal. Ouders en school zijn partners met een aantal overlappende, maar ook verschillende verantwoordelijkheden.
De leerkrachten nemen in de klas regelmatig toetsen af en observeren de leerlingen in hun leerproces. De meeste toetsen komen voort uit de gebruikte lesmethodes. Hierbij wordt getoetst of de recent behandelde stof door uw kind wordt beheerst.
Tweemaal per jaar (in januari en juni) worden Cito-toetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hierbij worden kennis en vaardigheden over een langere periode getoetst. Ook wordt gekeken of leerlingen in staat zijn om opgedane kennis in andere situaties toe te passen. De verschillende aard van de toetsen verklaart soms ook de verschillen in scores bij de leerlingen tussen de methodegebonden toets en de Cito-toets. Bij de Cito-toetsen wordt uw kind ook vergeleken met de gemiddelde score van alle kinderen in Nederland. Bij de methodegebonden toetsen gebeurt dat niet.
De resultaten van uw kind worden door de leerkrachten besproken met de intern begeleider en opgeslagen in ons Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden tijdens het rapportgesprek met u besproken. Vanzelfsprekend heeft u als ouder inzage in de door ons opgeslagen gegevens van uw kind.
Wanneer in de bespreking tussen leerkracht en intern begeleider sprake is van zorgen over de ontwikkeling van uw kind, treden we met de ouders in overleg.
Rapportage
Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om met de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast worden door het schoolrapport tweemaal per jaar schriftelijk geïnformeerd over de vorderingen van het kind. Tussentijds kunnen leerkrachten en ouders met elkaar afspraken maken als dat nodig is.