Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Fijne en veilige sfeer
Thematisch leren
Kleinschalige dorpsschool
Natuur is speerpunt
Extra ondersteuning in de klas
Wat is de missie/visie van de school?
OBS De Fuik, natuurlijk leren!
Obs De Fuik is een actieve openbare dorpsschool die letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap van Den Ilp staat. Door onze kleinschaligheid kent en spreekt iedereen elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders. Alle leerlingen, van jong tot oud, leren en spelen samen in de vier combinatieklassen en op het vernieuwde schoolplein. We stimuleren leerlingen, leerkrachten en ouders om actief te zijn in de school en in de buurt. Zo zorgen we samen voor een veilige en vertrouwde sfeer. Natuurlijk is dit een goede basis om met plezier te leren.
Door ons onderwijs slim te organiseren, kunnen we goed inspelen op de verschillende leer- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en worden hierbij goed ondersteund door de leerkrachten. Leren en presteren zijn belangrijk, maar er is volop ruimte voor creativiteit, persoonlijke interesse en spel.
Natuurbeleving is een speerpunt. Omringd door de prachtige natuur van het Ilperveld en Het Twiske gaan we naar buiten zodra het kan en niet omdat het moet.
We werken actief samen met de inpandige kinderopvangorganisatie Berend Botje, zodat vierjarigen gemakkelijk doorstromen naar de school en we samen een aantrekkelijk buitenschools activiteitenaanbod voor kinderen van 3 t/m 12 jaar kunnen aanbieden.Zo bieden we een rijke leeromgeving waarbinnen onze leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze nu en straks volop kunnen meedoen in de samenleving.
Onze kernwaarden
Vertrouwen: als een vis in het water!
Wij stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Iedereen die betrokken is bij
De Fuik -leerlingen, leerkrachten en ouders- is er voor verantwoordelijk dat problemen worden voorkomen of worden opgelost. We hebben oog voor het welbevinden van  leerlingen en leerkrachten en zetten actief in op het voorkomen van pesten. Het resultaat is een veilig school- en leerklimaat dat bijdraagt aan de leerprestaties van leerlingen. Want als je lekker in je vel zit, dan leer je vanzelfsprekend.
Verbinden: bij De Fuik wil je nooit meer weg
Wij zijn een kleinschalige dorpsschool waar iedereen elkaar kent, met elkaar leert en speelt en elkaar (aan)spreekt. Groot helpt klein. Onze leerlingen krijgen zo verantwoordelijkheid voor elkaar en voor wat er in school gebeurt. Met elkaar maken we er iets moois van.
De ouders zijn actief in de school en samen met hen maken we nieuwe plannen voor de school en voeren deze uit. Zo voelen ouders zich verbonden bij het onderwijs aan hun kind.
De Fuik is een echte een dorpsschool en heeft een verbindende functie binnen de dorpsgemeenschap in Den Ilp. We vieren samen feesten en nodigen regelmatig inwoners uit om op school te komen kijken waar de kinderen mee bezig zijn. 
Meesterschap: natuurlijk blijven we allemaal leren!
Wij organiseren ons onderwijs steeds slimmer, om zo het beste uit elke leerling naar boven te halen. Leerlingen leren hun eigen persoonlijke leerproces te plannen en te bewaken en te reflecteren op wat ze hebben geleerd. Ze worden daarbij geholpen door onze bevlogen leerkrachten, die een brede blik hebben op de omgeving en gedreven zijn met nieuwe methoden en middelen het leren van de leerlingen en zichzelf te verdiepen.
We bieden een rijke leeromgeving waarin 's ochtends rekenen, taal en lezen centraal staan. 's Middags is het tijd om themagericht en groepsdoorbrekend de wereld om ons heen te ontdekken. Daarbij hebben we veel aandacht voor de natuur. Zo ontwikkelen onze leerlingen vaardigheden, die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van nu en in de toekomst. 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Groepsdoorbrekend werken verder ontwikkelen 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken in de groepen 3/4/5 en 6/7/8 wat betreft de vakken voor wereldoriëntatie op groepsdoorbrekende manier met de methode Da Vinci waarin aandacht wordt besteed aan burgerschapsvorming: democratie, diversiteit en technologisch burgerschap.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, creatieve vorming en 21 ste eeuwse vaardigheden (computational thinking[1], opzoeken, onderzoeken) worden thematisch benaderd. De lessen worden door de leerkrachten samen voorbereid en bij ieder thema gaan we naar een museum of een andere plek die helpt om het thema te verdiepen. De kinderen sluiten het thema af met een mooi werk. Dit kan zijn een presentatie, een papieren werkstuk, een tentoonstelling of iets anders wat het kind zelf bedenkt. [1] Computational thinking is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.
[1] Computational thinking is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.