Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
INOS scholen beschikken over en behouden een basisarrangement conform de criteria van de Inspectie van het Onderwijs.
De kwaliteit van De Eerste Rith voldoet aan de eisen die door de Inspectie van het Onderwijs gesteld zijn. Aspecten van de beoordeling van onderwijskwaliteit zijn de kwaliteit van de leerresultaten, de kwaliteit van leren en onderwijzen en het functioneren van de kwaliteitszorg. De Eerste Rith maakt effectief gebruik van de leertijd, stimuleert een opbrengstgerichte schoolcultuur, maakt gebruik van leerlingvolgsystemen, past schoolverbeteringsprogramma’s toe, werkt met een rijke leeromgeving, stimuleert ouderbetrokkenheid, deelt goede praktijken, maakt werk van professionele ontwikkeling van leerkrachten en organiseert leergemeenschappen. We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs door het gebruik van de kwaliteitswijzer. De Eerste Rith werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit. Kwaliteitszorg maakt integraal deel uit van het onderwijs. Het Koersplan van de school vormt de basis voor het werken aan kwaliteitsverbetering in de school. Iedere twee jaar stellen alle INOS scholen een beleidsplan voor de komende vier jaar op. Het ontwikkel stadium van de scholen wordt omschreven aan de hand van een omgevingsanalyse (directe omgeving, gemeente en landelijke ontwikkelingen, bestuur, inspectie en overige aspecten), een interne analyse, (leerling populatie,onderwijs en ondersteuning,personeel, management, cultuur en veiligheid, locatie en middelen en financiën). Op basis van deze analyse en ontwikkelplannen worden de doelen voor de komende periode geformuleerd op het gebied van onderwijs, leerlingen,ouders, samenleving en partners en middelen en organisatie. De managementrapportages van de directeur aan het College van Bestuur verbeteren we op basis van de evaluatie/feedback en daarmee worden de voortgangsgesprekken steeds functioneler. Met de invoering van ParnasSysLVS (LeerlingVolgSysteem) in het(voortgezet) speciaal onderwijs bereiken we dat alle INOS- scholen hetzelfde leerlingvolgsysteem hebben en dat het leren van elkaar verder gestimuleerd wordt. De transparantie van de leerresultaten is dan gerealiseerd , waardoor de mogelijkheden worden gecreëerd om de toegevoegde waarde (leerwinst) van scholen in beeld te brengen.
De Eerste Rith werkt ook met interne en externe audits. INOS wil de kwaliteit van het primaire proces door middel van monitoring en zelfevaluatie verbeteren. INOS wil een stap verder gaan en de kwaliteit van het primaire proces door middel van zelfevaluatie door teams in kaart brengen, bespreken en verder verbeteren. INOS is verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit en voor de intern een externe verantwoording van die kwaliteit.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: