Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.
  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen volgen.
  • Methodetoetsen worden geanalyseerd. Het leerstofaanbod wordt zo nodig aangepast. 
  • We voeren observaties in de klas uit. Jaarlijks worden audits door getrainde auditoren afgenomen, zowel in- als extern.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.
  • Een plan mbt opbrengstgericht werken is een terugkomend item bij studiedagen en paralleloverleggen
Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.