Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Ons laatste inspectiebezoek dateert van 31 januari 2017. In de bijlage is het volledige inspectierapport toegevoegd.
Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.
Bijvoorbeeld:
  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders en medewerkers. Jaarlijks doen wij dit bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 (o.a. sociale veiligheid). 
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
  • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit, waarvan enkele in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen en/of eigen auditoren worden afgenomen.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.
Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?