Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Op OBS Voordorp hebben we ervaring met leerlingen die een TOS (Taalontwikkelingsstoornis) hebben. Daarnaast kijken we per leerling met extra ondersteunigsbehoefte of we de zorg en de begeleiding kunnen bieden die het kind nodig heeft.  
Effectieve instructie
Nieuwe leerstof wordt stapsgewijs geïntroduceerd, daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en het activeren van voorkennis. Tussendoor wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen de stof begrijpen. Kinderen die de leerstof snel begrijpen kunnen zelfstandig aan de slag.  Andere kinderen hebben nog meer uitleg nodig en krijgen dit van de leerkracht. Een aantal kinderen kunnen een begeleide instructie krijgen van de leerkracht. De leerlingen verwerken de leerstof verder zelfstandig. Werk wordt zo snel mogelijk gecontroleerd zodat de leerkracht direct feedback kan geven. De feedback is vooral gericht op het proces. Dat zet de leerling aan het denken: hoe komt het dat het goed of minder goed ging.  
Verwerking op eigen niveau
In de methode Alles-in-1 en de instructietaallijn Alles-Apart is zeer goed rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Ieder project is uitgewerkt op 6 niveaus. Dat betekent dat er altijd een passend niveau voor een leerling is: van de zwakke leerling in groep 5 tot en met een hoogbegaafde leerling in groep 8. Voor sommige leerlingen is boven genoemde niet voldoende. De extra ondersteuning in de groep is niet toereikend voor deze leerlingen. Om ook deze leerlingen te bedienen hebben we ons aanbod van ondersteuning nog verbreed.
Aanbod begaafde leerlingen
Voor kinderen die in aanmerking komen voor een speciaal lesaanbod op grond van geconstateerde vormen van begaafdheid bieden wij binnen de methode Alles-in-1 verdieping aan. Daarnaast bieden wij ook Spaanse les voor deze groep kinderen.
Aanbod voor leerlingen met extra ondersteuning
Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal voor kinderen die dit nodig hebben om mee te komen met de derde instructie laag.  
Leerlingen met een extra zorgbudget
Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een leerlinggebonden financiering. Dit is een budget dat aangevraagd kan worden indien een leerling voldoet aan de criteria die het samenwerkingsverband heeft vastgesteld. Het gaat hier om leerlingen met bijv. een fysieke handicap (visueel of auditief), bepaalde gedrags-, ontwikkel en/of concentratieproblemen etc. Wij hebben een speciale leerkracht in dienst die werkt met individuele leerlingen met een arrangement (nieuwe regeling). Het kan ook zijn dat een externe specialist de begeleiding van het arrangement doet.
Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl.
Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.
SWV Utrecht PO
www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563 VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl
Leerplicht gemeente Utrecht
www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht 030-2862660, leerplicht@utrecht.nl
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
4
Specialist hoogbegaafdheid
2
Taalspecialist
2