Onderwijstijd
Toelichting van de school
Voor een overzicht van de uren per vak en per leerjaar kunt u de bijlage bekijken.
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
Activiteiten in groep 3
Leesonderwijs
Leren lezen vormt de belangrijkste taak in groep 3. Wij werken met de nieuwe methode ‘Veilig leren lezen’ Kim versie. Met deze methode starten wij klassikaal: we beginnen met het voorlezen van een prentenboek. Alle kinderen doen aan deze activiteit mee, ongeacht hun leesniveau. De eerste twee tot drie weken zijn klassikaal. Alle kinderen leren zo de manier van werken en beleven hetzelfde verhaal. Ze maken werkbladen van het werkschrift, lezen boekjes, stempelen woordjes en werken met de letterdoos. De methode biedt de mogelijkheid om te werken op verschillende niveaus. De “zonkinderen” volgen een versneld programma; de “maankinderen” volgen de reguliere methode; de “raketkinderen” krijgen extra uitdaging en de “sterkinderen” krijgen extra begeleiding.  
Spellingonderwijs
De tweede helft van het schooljaar, in februari of maart, wordt er in de leesmethode meer aandacht besteed aan spelling. Groep 3 werkt niet met een aparte spellingsmethode.
Rekenonderwijs
We werken met de methode ‘Pluspunt’. De leerlijn voor rekenen vormt de leidraad voor de rekenlessen, die op een gelaagde manier worden gegeven. In het begin van het jaar wordt er doorgeborduurd op de leerstof van groep 2 door te werken aan getalbegrip, teloefeningen, splitsen van getallen, eenvoudige optel- en aftreksommetjes enz. Op allerlei manieren worden er oefeningen gedaan, wat uiteindelijk zal leiden tot het automatiseren van sommen tot 20 in groep 4. Met het leren klokkijken wordt een start gemaakt met de hele en halve uren en het begin van geld rekenen, werken met euro’s komt aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan meten en wegen. Door regelmatig te toetsen krijgen we een goed beeld van wat een kind nodig heeft om de leerdoelen voor de groep te kunnen behalen. Dit wordt beschreven in een groepsplan.  
Schrijfonderwijs
Aan het begin van het schooljaar starten we met het leren schrijven van de schrijfletters. Elke aangeboden letter  wordt ook geschreven.
Activiteiten in groep 4 tot en met 8
De methode Alles-in-1
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Alles-in-1” . In groep 5 t/m 8 wordt er ook gewerkt met de methode Alles-Apart. Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8  die aansluit bij de methode Alles-in-1. Dit is een methode waarin thematisch en projectmatig gewerkt wordt. Alle vakgebieden, behalve rekenen, handschriftontwikkeling en gymnastiek zijn geïntegreerd. Het omvat 20 uitgewerkte projecten voor groep 5 t/m 8 en 5 uitgewerkte projecten voor groep 4. Een van de projecten is bijvoorbeeld Europa. De kinderen lezen teksten over de verschillende landen van Europa. Ze leren enerzijds wetenswaardigheden over die landen en tegelijkertijd komt begrijpend lezen aanbod. Liedjes die gezongen worden, Engelse woorden en handvaardigheid staan ook in het teken van Europa. Door een langere periode aan een project te werken krijgt het tijd om te gaan leven bij de kinderen en blijft de stof beter hangen. Ouders zijn enthousiast doordat kinderen thuis meer vertellen.
Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 werken aan hetzelfde thema, maar wel op hun eigen niveau. Elk project is uitgewerkt op 6 niveaus van net onder groep 5 tot boven groep 8.
Rekenonderwijs
Voor het rekenonderwijs wordt op onze school gewerkt met de methode Pluspunt. Deze methode leert kinderen rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. De methode biedt praktische differentiatie op 3 niveaus.  
Kunstzinnige vorming
Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Op onze school hebben we een kunst- en cultuurbegeleider die een doorgaande leerlijn heeft ontwikkeld voor onze school. Ook hebben we voor de groepen 5 t/m 8 Atelierrondes. Dit zijn periodes van drie weken waarin leerlingen in kleine groepjes met de eigen leerkracht of met de vakleerkrachten beeldende vorming aan hun creatie werken. In de alles-in-1 aanpak zijn ook alle kunstzinnige vakken (muziek, drama, dans, beeldende vorming) opgenomen en komen derhalve ook structureel aan bod.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan drama, dit is terug te zien tijdens het podium (toneel en dans) en de musical van groep 8. De komende drie jaar zal muziek extra veel aandacht krijgen op school. Wij hebben de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs toegekend gekregen en gaan een samenwerkingsverband aan met het UCK. Zij hebben de muziekexpertise om onze school hierbij te begeleiden.
Bewegingsonderwijs
Op onze school is er veel aandacht voor sport en beweging. In de kleuterbouw werkt de leerkracht tijdens de bewegingslessen met groot materiaal (zoals klimrek, kasten, duikelstang), klein materiaal (zoals ballen en pittenzakken), zang- en dansspelen, tikspelen, dansen en bewegen op muziek. Vanaf de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen de ene week een blokuur gymles van de vakleerkracht in de gymzaal aan de Wevelaan en de andere week een blokuur gymles van de vakleerkracht in de Herculeshal.  
Engels
Vanaf groep 1 hebben kinderen 1 keer Engels per week. Hiervoor hebben wij de methode Groove me’. Deze methode is gebaseerd op Engelse popliedjes. Ook is Engels is geïntegreerd in de alles-in-1 aanpak.  
Schaken
Alle kinderen leren in groep 5 schaken. Na afloop van deze introductielessen is er voor de kinderen die dit interesseert elke vrijdagmiddag een uur schaakles.  
ICT
Het ICT onderwijs is in ontwikkeling. In de media wordt met regelmaat gesproken over de handigheid van kinderen met digitale media. Op school hebben we gemerkt dat computervaardigheden moeten worden aangereikt en geoefend (o.a. Windows, tekstverwerken, power point, e-mailen, internetten). Niet elk kind ontwikkelt deze van zelf. In elke klas hebben we hiervoor computers  beschikbaar. Ook maken we gebruik van i-pads. Onderdelen van het taal-, reken- en wereldoriëntatieprogramma worden op de computer verwerkt.(deze onderdelen zitten geïntegreerd in de methode)  De i-Pad en computer worden ingezet voor extra oefening van bepaalde vaardigheden (tafels, spelling, topografie). Bepaalde toetsen kunnen digitaal worden afgenomen en verwerkt. De leerlingen leren om informatie via kennisnet en internet te vergaren t.b.v. bijvoorbeeld het maken van werkstukken.

Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
De kleuterbouw werkt niet met een vaste methode maar met bronnenboeken. Je zou kunnen zeggen dat de klasseninrichting fungeert als een opengeslagen methodeboek. Elke hoek, elk spelletje, elk voorwerp is bedoeld om van te leren. De leerkracht richt de hoeken zo uitdagend mogelijk in, verandert de hoeken regelmatig en betrekt kinderen hierbij. 
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Atelier
Toelichting bij dit onderwerp
Onze school heeft een atelier dat op zaterdag ook gebruikt wordt voor 'kinderatelier'. Tijdens 'kinderaterlier' maken kinderen kennis met verschillende handvaardigheidtechnieken. Denk aan linoleum snijden, schetsen met steenkool, speksteen bewerken, etc.