Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Kwaliteitszorg
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden.  
Het kwaliteitszorgsysteem maakt enerzijds gebruik van een aantal feitelijke gegevens van de school (bijv. de leerlingresultaten). Hier worden trendanalyses van gemaakt. Voorts wordt gewerkt met vragenlijsten voor personeel, die ingaan op de wijze van lesgeven, de inhoud van het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Een keer in de drie jaar nemen wij ook vragenlijsten af die de waardering en tevredenheid peilen bij de ouders van de school, bij het personeel en bij kinderen van de groepen 6, 7 en 8.  
Op basis van deze gegevens kan de directeur een analyse maken hoe de school er voor staat. Deze analyse is weer het uitgangspunt voor schoolontwikkeling. De school maakt gebruik van interne en externe specialisten t.b.v. van gerichte teamscholing. Deze specialisten doen ook observaties in de klassen. Daarnaast voeren de coördinatoren en de directeur ook klassenbezoeken uit om feedback te geven op het onderwijs en de ingezette ontwikkelingen.  
Leerkrachten kijken ook bij elkaar in de klas en op andere scholen om meer afstemming en kwaliteitsverbetering te verwezenlijken.  
De intern begeleider houdt met iedere leerkracht minimaal twee keer per jaar een groepsbespreking, waarbij de ontwikkelingen van elke individuele leerling en de groep in zijn geheel bekeken wordt. De vorderingen worden besproken waarna er nieuwe plannen voor de komende periode worden opgesteld. Naast deze periodieke overleggen is er veel ruimte voor individuele leerlingbesprekingen met de intern begeleider. In groepsplannen of individuele handelingsplannen is beschreven welke extra zorg leerlingen krijgen.  
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken maken we gebruik van een aantal instrumenten:
- De toetsen uit de diverse methodes om het leerproces van de individuele leerling te bewaken.
- Het Cito-leerlingvolgsysteem om de resultaten van de individuele leerling binnen de groep te bewaken. Ook kunnen we in de gaten houden hoe het niveau van de groep is binnen de school en kunnen we het totale prestatieniveau van de school in de gaten houden en vergelijken met de landelijke resultaten.
- Uitgebreide leerlingenbesprekingen aan de hand van observaties en toetsen. Indien nodig wordt een handelingsplan opgesteld.
- Ondersteuning en deskundigheid van de intern begeleider.
- Jaarlijks terugkerende thema’s voor het Daltononderwijs, waar we speciaal aandacht aan willen geven.
- Deskundigheid van andere instanties inroepen wanneer we er zelf met bepaalde zaken niet uitkomen.
- De Inspectie van het Onderwijs houdt integraal schooltoezicht.
- Om de vijf jaar wordt de school gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging.  


Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: