Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Dalton
Vakmanschap leerkracht
Evidence-informed
Kennis staat centraal
Uitdagend curriculum
Wat is de missie/visie van de school?
Solide wetenschappelijk onderzoek, in de praktijk bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen vormen de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Door kennis over te dragen, ontwikkelen ze hun interesse en motivatie. Het vakmanschap van de leerkrachten staat centraal. Onze leerkrachten beheersen hun vak goed en hebben actuele kennis van didactiek. Ze passen relevant onderzoek, uit onder andere de cognitieve psychologie, in hun dagelijkse praktijk toe. We werken thematisch, waardoor leerlingen de kans krijgen om samenhang in hun kennis aan te brengen. Doelen worden binnen thema's behaald door middel van expliciet directe instructie, gerichte oefenactiviteiten en effectieve leerstrategieën. Door het geven van goede instructie, begeleid oefenen en voortdurende feedback kunnen leerlingen succesvol de leerdoelen behalen. Door rust, regelmaat en structuur zorgen we op school voor een veilig klimaat waar wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. Met de opgedane kennis kunnen onze leerlingen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Zo helpen we onze leerlingen om uiteindelijk nieuwsgierige wereldburgers te worden. 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
1. Ontwikkelen van een kennisrijk, uitdagend en gegarandeerd curriculum dat past bij onze doelgroep 
2. Ontwikkelen van een heldere visie op leren 
3. Focus op expliciete directe instructie 
4. Werken in professionele leergemeenschappen 
5. Onderwijspedagogiek en sociaal-emotionele ontwikkeling 
6. Persoonlijk leiderschap en dalton 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Als openbare school staat Daltonschool Rijnsweerd open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het betreffende onderdeel uit Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.”Onze school heeft dit uitgangspunt verder uitgewerkt in de volgende schoolspecifieke visie op religieuze en culturele vieringen: hierna aanvullen door de school. 
Vormingsonderwijs:
Het is bij wet geregeld dat in elke openbare basisschool lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs worden gegeven als ouders daar om vragen.  Deze lessen worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er kan worden gekozen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Deze vormingslessen zijn niet verplicht, ze worden alleen gegeven op verzoek van ouders.  Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, dan kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Meer informatie is te vinden op www.vormingsonderwijs.nl. Heeft u interesse in vormingsonderwijs? Neem dan contact op met Ralf Tienhooven.
Kleding personeel, ouders en kinderen:
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.
Burgerschap
De kinderen van onze school komen uit onze wijk en enkele omliggende wijken. Om de kinderen te leren dat er meer is dan de kinderen uit de directe omgeving, doen wij aan actief burgerschap. Hiermee willen we tolerantie bevorderen en discriminatie bestrijden. Bewust maakt de school dus ruimte voor thema’s zoals respect, identiteit en wereldburgerschap.
Daltononderwijs
De daltonwaarden vinden we belangrijk om toe te passen in ons onderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en doelmatigheid. Dit zijn de trefwoorden waarin het Daltononderwijs kan worden gevangen en die de basis vormen voor de manier waarop wij met kinderen willen omgaan. Wij vinden verantwoordelijkheid essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Kinderen leren met verantwoordelijkheden om te gaan binnen de ruimte die wij hen bieden (vrijheid in gebondenheid). Daltonschool Rijnsweerd wil kinderen opvoeden tot zelfstandig denkende mensen die hun verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en anderen niet uit de weg gaan. Op onze school scheppen we een sfeer waarin ieder mens zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. De aandacht die deze aspecten krijgen, loopt als een rode draad door de school. Kinderen moeten zowel bij de leerkracht als bij elkaar terecht kunnen. Een goede basis van onderling vertrouwen is hierbij van groot belang. Daarbij zorgen we voor een onderwijsleersituatie na die het mogelijk maakt een continu proces te bewerkstelligen op alle onderdelen van de ontwikkeling van kinderen: de sociale, emotionele, cognitieve, motorische en creatieve aspecten.   
Participatie
Ouders en school zijn partners in opvoeden en leren. Een goede samenwerking vinden we dus erg belangrijk, waarbij we korte communicatielijnen nastreven. Sinds enige tijd hanteren we hier onder andere de communicatietool 'Social Schools' voor: een app die een vlotte uitwisseling makkelijk maakt. Hiernaast is sinds vorig schooljaar het aantal formele oudergesprekken verhoogd naar vijf per jaar. Een aantal van deze gesprekken is facultatief, wat betekent dat ouders zich kunnen inschrijven als ze graag een gesprek willen. Ook kan de leerkracht de ouders inplannen als hij/zij dit wenselijk vindt. Naast de contacten over de ontwikkeling van het eigen kind zijn er veel andere momenten waarop de school en ouders samenwerken. Een belangrijk formeel orgaan op school is de medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten meedenken met de schoolleiding. Zij hebben soms recht om in te stemmen en soms om advies te geven aan de directie. Naast de MR heeft de school een actieve ouderraad, die de school in praktische zin steeds meer ondersteunt bij de organisatie van activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, etc. Bijzonder is dat onze school ook een aparte stichting kent: 'Stichting Vrienden van Daltonschool Rijnsweerd', die door ouders wordt beheerd. De school kan af en toe een beroep doen op gelden uit deze stichting om het onderwijs te verrijken. Door deze stichting kan de school extra ontwikkelingen oppakken die vanuit overheidswege niet gefinancierd worden. Dit schooljaar is de stichting bijvoorbeeld bereid om een deel van de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken voor haar rekening te nemen. Verdere samenwerking vindt onder andere plaats in de vorm van klassenouders, die de schakel vormen tussen de leerkracht van een bepaalde groep en de ouders. Zo zorgen de klassenouders bijvoorbeeld voor het regelen van ouderhulp bij excursies en andere schoolactiviteiten.  

Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?