Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Onze visie op passend onderwijs
Wij werken handelingsgericht: we kijken naar mogelijkheden en onderwijsbehoeften in plaats van naar onmogelijkheden en ‘uitval’. We proberen maatwerk te leveren: Wat heeft dít kind, in déze groep, bij déze leerkracht(en) en in deze context (gezin, school, buurt) nodig om naar zijn eigen vermogen te leren en zich goed te voelen? We doen dat in dialoog met ouders en leerlingen. 
De Cirkel is voor iedereen. Dit betekent dat in beginsel alle kinderen welkom zijn op onze school. Echter, er zijn wel grenzen aan wat wij kunnen bieden. Die grenzen worden bepaald door groepsgrootte of de gevraagde zorg binnen een groep. Mocht een kind meer nodig hebben dan wij kunnen bieden, volgen wij het Utrechtse traject voor passend onderwijs.
Wij geven goed onderwijs dat aansluit op deze wereld en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Wij bieden kinderen kansen zichzelf, de ander en de wereld te ontdekken. Bij ons leren kinderen door samen te spelen, te ontdekken en te werken. De samenstelling van onze leerlingpopulatie is divers naar culturele en sociaal-economische achtergronden. Daarmee zijn we een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. Onze school herbergt een ‘wereld aan talenten.’ Op allerlei gebied zijn de verschillen groot tussen de kinderen. We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen.    
Sterke punten in onze ondersteuning
- Wij werken gedifferentieerd en bieden instructie, begeleiding en ondersteuning voor kinderen die meer of minder aankunnen.
- Er is veel ondersteuning voor de kinderen individueel: doelgerichte begeleiding binnen en buiten de klas.
- Wij organiseren ondersteuning en begeleiding voor leerkrachten en leerlingen door de schoolopleider, gedragsspecialist ib en directie.
- Wij zetten structureel onderwijsassistenten en ambulante leerkrachten per cluster in.    
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning
- Verder ontwikkelen onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
- Pedagogische vaardigheden leerkrachten tav gedragsproblemen binnen passend onderwijs.
- Handelingsgericht werken verder borgen.
Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, Lux voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl.
Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.