Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
In het pedagogisch beleidsplan worden alle onderdelen op gebied van veiligheid op de Apollo 11 aangegeven.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
De Apollo 11 is een Vreedzame School.
Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf. Ons pedagogisch (leer)klimaat draagt bij aan het leren vertrouwen op jezelf en op je omgeving. Een belangrijke werkvorm die we gebruiken is het programma “De Vreedzame School”. Hiermee werken we structureel aan het scheppen en behouden van een goed pedagogisch (leer)klimaat in de school.
Op de Apollo 11 proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage. Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe een veiligheidsthermometer van De Vreedzame School (leerjaren 1 t/m 4) en een schoolvragenlijst (leerjaren 5 t/m 8) af. Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van leerlingen nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.
Anti-pestbeleid
Ons anti-pestbeleid is beschreven in het pedagogisch beleidsplan en kunt u op school inzien. Marjolein Heuven is onze anti-pestcoördinator. Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op school. Daarnaast is deze persoon een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. Marjolein Heuven is te bereiken via mheuven@apollo11.nl
Risico-inventarisatie
Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.
Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:
  • Het ontruimingsplan
  • Opleiding bedrijfshulpverleners
  • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
  • De jaarlijkse ontruimingsoefening.Onze bedrijfshulpverleners zijn namen bhv'ers. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:
  • Preventieve maatregelen / controles
  • Alarmeren en evacueren van personen uit de school
  • Het bestrijden van een beginnende brand
  • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen Indien u vragen heeft over de BHV – organisatie, dan kunt u deze stellen aan Marscha Middelkoop, onze BHV – coördinator. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.
Calamiteiten formulier
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar af en toe wordt een kind ziek op school of gebeurt er een ongelukje. Voor de kinderen en voor ons is het dan handig en belangrijk om ook onder schooltijd ouders te kunnen bereiken. Daarom is er een aparte administratie met ‘S.O.S.-gegevens’ opgezet. Hiervoor wordt het calamiteitenformulier gebruikt. Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt aan alle ouders gevraagd deze gegevens opnieuw in te vullen, omdat er regelmatig iets wijzigt. Belangrijk: tussentijdse veranderingen graag schriftelijk of via de mail doorgeven aan de groepsleerkracht of aan de directeur. 
Privacy
Binnen SPO Utrecht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, is vastgelegd in ons privacyreglement. Dit privacyreglement kunt uraadplegen op de website van SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl en tevens op de website van onze school www.apollo11.nl. Dit privacyreglement is met instemming van de GMR vastgesteld.Alle gegevens die over u, uw kind, en over onze medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van uw kind, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouder/verzorger, zoals bij de inschrijving van uw kind op onze school. Daarnaast registeren leraren en ondersteunend personeel, zoals IB’ers en administratief medewerkers, gegevens over uw kind; zoals cijfers, vorderingen en overige ontwikkelingen. Soms worden er ook nog bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, wanneer dit nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. Dit kunnen bijvoorbeeld (medische) gegevens zijn ingeval sprake is van bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingadministratie- en leerling volgsysteem ParnasSys. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Dit betekent onder andere dat de persoonsgegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat deze gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal (digitale) leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als wordt ingelogd. Wij hebben met de leveranciers van deze (digitale) materialen duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met deze persoonsgegevens. De leverancier mag deze persoonsgegevens namelijk alleen gebruiken als daarvoor toestemming is gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leveranciers wordt voorkomen.
In ons privacyreglement kunt u lezen welke rechten u heeft aangaande de omgang met persoonsgegevens en bij wie u terecht kunt voor verzoeken omtrent het uitoefenen van deze rechten. Zo heeft u als ouder bijvoorbeeld het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet blijken te kloppen, dan mag u daarnaast van ons verwachten dat wij – op uw verzoek- de informatie verbeteren of aanvullen.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt jaarlijks toestemming aan u gevraagd. Wij zullen aan het begin van ieder schooljaar u een formulier hiervoor verstrekken, waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft. U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om u eerder gegeven toestemming weer in te trekken.
Wij registreren in ParnasSys of en waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te plaatsen. Ook zullen wij u vragen of u wel of geen bezwaar heeft tegen het in de klas van uw kind verspreiden van een klassenlijst met de naam van uw kind, adres en telefoonnummer.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau

Toelichting van de school
Twee keer per jaar 'meten' we het welbevinden van de kinderen met de (digitale) veiligheidsthermometer van de Vreedzame School. Opvallende resultaten worden besproken met de leerkracht en indien nodig met de veiligheidscoördinator.
Er is een leerkracht aangesteld als veiligheidscoördinator. Deze leerkracht is aanspreekpunt voor kinderen en leerkrachten waar het gaat om de (pedagogische) veiligheid. Deze leerkracht ontwikkelt samen met leerlingen (en ouders) initiatieven om (digitaal) pesten tegen te gaan en zorgt voor draagvlak in de school.
Daarnaast nemen we één keer per jaar de kwaliteitsvragenlijst van Beekveld & Terpstra af bij de kinderen van de leerjaren 5 t/m 8. Daarin zijn vragen opgenomen met betrekking tot sociale veiligheid. De resultaten van deze vragenlijsten worden gedeeld op deze website en zijn tevens beschikbaar voor de inspectie.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. M. Heuven (mheuven@apollo11.nl)
Mevr. M. Heuven (mheuven@apollo11.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?