Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
"De opbrengst dat ben ik"
Ons daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
Ons daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
Ons daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
Bij ons daltononderwijs betrekken we ouders en andere actieve partners en werken we samen met de buiten- en tussenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Ons daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 
Wij werken met alle groepen met de Kanjertraining las methode voor het omgaan met elkaar en leren over jezelf. Wij vinden de Kanjertraining passend bij wat onze leerlingen nodig hebben. Door dezelfde taal te gebruiken maken we kinderen vaardig in opkomen voor zichzelf, samenwerken, zien wat de ander nodig heeft van jou en jij van de ander. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
DORR
WMK in ontwikkeling
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen