Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Samen als het kan, apart als het moet.
Saltoschool de Klapwiek heeft als taak voor zoveel mogelijk kinderen adequaat onderwijs te realiseren.
Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch(onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat een kind nodig heeft. 
Passend onderwijs betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost en wie kunnen ons daarbij eventueel helpen. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het begeleiden van kinderen.
De volgende grenzen worden onderscheiden:
- Als door het gedrag van de leerling een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep (dan wel de school)wordt veroorzaakt, dat het leerproces wordt belemmerd
- Als het onderwijsaanbod substantieel in gedrang komt in verhouding met de verzorging/behandeling. Met andere woorden: het onderwijsproces dient voorop te staan                             
- Als er sprake is van een te lage specifieke deskundigheid binnen het team, waardoor een adequate opvang op niet alleen korte, maar ook iets langere termijn niet mogelijk is                                                   
- Als de gebouwelijke toerusting onvoldoende blijkt te zijn en niet binnen een redelijke termijn aangepast kan worden                                                                                                                                       
- Als er gebrek aan opnamecapaciteit is.