Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Een kind komt past tot leren als het lekker in zijn vel zit. Hij/zij gaat met plezier naar school, heeft/maakt vriendjes, kan makkelijk contact leggen met de juf of meester en speelt samen.
We vinden het belangrijk dat we elk kind goed zien, met al zijn talenten en beperkingen. Op cognitief, maar óók op sociaal gebied.
Daarom volgen we de leerling, praten we met de leerling over hoe het gaat op school en in de klas en bieden we hulp.
Dit doen we samen met de ouders.
We hebben veel expertise op onze school rondlopen, maar schromen niet om ook experts van buiten in te schakelen als dit nodig is.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
We hebben respect voor elkaar.
We spelen en leren samen!
Verschillen mogen er zijn.
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Naast de observaties van de leerkracht, volgen we de leerlingen ook middels vragenlijst die de leerkrachten én de leerlingen (in de bovenbouw) invullen. In de onderbouw is dit KIJK! en in de bovenbouw is dit ZIEN!. Naast dat de leerkracht dagelijks met kinderen praat, worden de resultaten van deze vragenlijsten 2 keer per jaar besproken met de Intern Begeleider, zodat alle kinderen goed gezien worden.  
Conflicten lossen we op door er samen over te praten. We hanteren het pestprotocol als dit nodig is. De kinderen, ouders en leerkrachten kunnen terecht bij de anti-pestcoördinator of de vertrouwenspersoon.
We handelen preventief.
In groep 4 bieden we de weerbaarheidstraining Rots en Water aan. De groepen 5 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een herhalingsles.
We geven lessen in sociale vaardigheden van groep 1 t/m groep 8 met de methode Goed gedaan! We hebben schoolafspraken en we maken groepsafspraken. In de bovenbouw maken we afspraken over social media met Whats Happy en Whats Not. Tot slot zijn er in een aantal groepen interventies geweest waarbij we de tools preventief inzetten na het traject.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed gedaan
Rots en Water