Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Opbrengstgericht werken
Kwaliteit staat op onze school voorop. Onze leerlingen krijgen in een veilige omgeving goed onderwijs aangeboden. Als team werken we  systematisch aan het behoud en de verbetering van de onderwijskwaliteit. Onze school biedt een leerstofaanbod voor alle vakken. We leren de leerlingen medeverantwoordelijk te zijn voor het leren door hun eigen doelen te stellen.
Op onze school bestaat een cultuur van opbrengstgericht werken. Die cultuur is erop gericht de leerresultaten van alle leerlingen te optimaliseren door de vorderingen van leerlingen te volgen en te verbeteren. We stellen ambitieuze doelen voor onze leerlingen. We evalueren structureel het leren, het aanbod en de leerlingenzorg.
Op schoolniveau wordt jaarlijks systematisch de kwaliteit van de opbrengsten geëvalueerd, daarvan worden analyses gemaakt. Twee keer per jaar vindt een gesprek plaats tussen de beleidsadviseur onderwijs en de directie en intern begeleider. Hierin worden kansen, risico’s, de algemene situatie en de (tussen-)opbrengsten besproken, waarbij de nadruk gelegd wordt op hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en welke interventies er zijn ingezet om dit te bereiken.
Schoolplan
Voor De Rembrandtschool wordt momenteel het schoolplan herschreven voor de periode 2019-2023. Hierin worden de doelen voor de school uitgebreid beschreven voor deze periode. Naast het schoolplan wordt voor elk kalenderjaar een jaarplan gemaakt waarin de doelen voor het jaar zijn opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we dat doen en met welk doel. Aan het eind van de periode wordt dit plan geëvalueerd. Het schoolplan en het jaarplan ligt bij de directie ter inzage.
Algemene speerpunten voor de school de komende jaren zijn o.a.:
-Sociaal emotionele ontwikkeling. Uitdragen van onze kernwaarden en de concretisering hiervan. 
-Communicatie & professionalisering.
-'Leren zichtbaar maken' (Hattie).
-Uitbreiden van uitdagend leerstofaanbod op het gebied van wereldoriëntatie. 
Kwaliteitsmonitor
ISOB gebruikt een kwaliteitsmonitor, een samenhangend systeem waarmee zicht gehouden wordt op de kwaliteit van de scholen. De kwaliteitsmonitor bestaat uit verschillende onderdelen die in diverse aspecten en indicatoren zijn uitgewerkt. De onderdelen zijn:
Primair proces
Opbrengsten
Personeel
Beleid in documenten
Communicatie en PR
Financiën
Huisvesting
Evaluatie en verantwoording.
Het bestuur monitort de kwaliteit. De gegevens worden gebruikt in de gesprekken tussen het bestuur en de directie.  
Tevredenheidsonderzoeken
Er wordt op school gebruik gemaakt van vragenlijsten waarmee de tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten wordt gemeten. Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders en voor de komende jaren ook de leerlingen. We hechten veel belang aan de stem van onze leerlingen. De aandachtspunten die hier uit naar voren komen worden besproken met het team en waar nodig wordt een verbeterplan opgesteld. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: