Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen op De Rembrandtschool. Daarom streven we naar een sfeer van veiligheid waarin kinderen zich tolerant opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten. Waar we met elkaar omgaan vanuit wederzijds respect, verantwoording voelen voor onszelf en onze omgeving en waarden meekrijgen die er voor zorgen dat we met elkaar voor nu en later een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Worden wie je wilt worden
Leren in een veilige omgeving
(Zelf)Vertrouwen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is, dat een kind zich prettig en veilig voelt in zijn omgeving. Daar doen wij met het team alles aan, maar om kinderen ook vaardigheden aan te leren werken we ook in alle groepen met de methode "Leefstijl". Deze methode bevordert dat alle kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen aan de hand van verschillende thema's.
  • Sfeer in de groep
  • Communicatie
  • Gevoelens
  • Zelfvertrouwen
  • Diversiteit
  • Gezond gedrag
Gedurende het schooljaar worden door de leerkrachten observaties gedaan m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Hiervan wordt gebruikt gemaakt van observatielijsten uit SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Dit digitale hulpmiddel helpt ons de sociaal emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep in kaart te brengen, waardoor we ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen.
De leerlingen vullen ook een vragenlijst in, de resultaten hiervan worden naast het beeld van de leerkracht gelegd en geanalyseerd. In het eerste oudergesprek aan het begin van het schooljaar wordt het resultaat van deze observaties besproken in een oudergesprek met de leerkracht.
De lessen HVO die worden gegeven door onze vakleerkracht Twanneke Dijkstra zijn een waardevolle aanvulling op de lessen die door de leerkracht in de groep worden aangeboden.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Leefstijl
Kiezel en druppel
Rots en water training