Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Ontwikkeling
Veiligheid
Vertrouwen
Uitdagend
Nieuwsgierig
Wat is de missie/visie van de school?
Onze passie
Wij, het team van betrokken leerkrachten van De Rembrandtschool werken vanuit de liefde voor kinderen. We kijken en luisteren met plezier naar kinderen. We zijn er voor kinderen. We worden er blij van als kinderen groeien. Het allermooiste is als kinderen successen behalen die hun eigen verwachtingen overtreffen.  
Veiligheid en zelfvertrouwen
Iedereen is bij ons welkom. We zien kinderen in hun waarde. We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Dat ze het fijn vinden om naar onze school te gaan. Daarvoor is een gevoel van veiligheid en een duidelijke structuur essentieel. Dit geeft kinderen houvast, zekerheid en zelfvertrouwen. Dat is de basis die wij aan ieder kind geven en waarvoor we als één team staan.  
Ontwikkelen
Vanuit die veiligheid kunnen we belangrijke kennis die ze in hun leven nodig hebben overbrengen. We prikkelen kinderen volop om zich als mens te ontwikkelen. We dagen hen uit met verschillende manieren van leren om hen enthousiast en nieuwsgierig te maken. We willen hen zélf laten ontdekken. Hiervoor geven we kinderen ruimte. We stellen hen volop vragen tijdens spontane gesprekken tussendoor: Wat wil je? Hoe voel je je? Welke kwaliteiten breng je? We zijn één team, we doen het samen.
Worden wie je wilt worden
We zijn flexibel en oplossingsgericht. We hebben een mooie school met veel ruimte, zowel binnen als buiten de school. Met onze gedrevenheid willen we uiteindelijk dat kinderen worden wie ze willen worden. We willen hen klaarstomen als mens voor een waardevolle plek in de maatschappij. Om te zorgen dat we op de koers van onze missie blijven, nemen we ons voor dat;
  • Alle initiatieven moeten bijdragen aan de groei van ieder kind. Het moet ze motiveren, geven wat ze nodig hebben en bijdragen aan een plek waar ieder kind durft te worden wie het wil worden.
Zo helpen we kinderen op onze school om te groeien tot een kleurrijk meesterwerk.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Als team werken we aan de volgende speerpunten:
-Het nog verder vergroten van eigenaarschap van leerlingen m.b.t. hun leerproces
-Communicatie & professionalisering 
-Doorgaande leerlijn voor creatieve vakken
-Uitbreiden van uitdagend aanbod op het gebied van wereldoriëntatie
Ambities
Voor de komende jaren hebben we ons de volgende ambities gesteld:
  • Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, in de school zien we zichtbaar lerende leerlingen. (Leren zichtbaar maken)
  • Om de betrokkenheid van leerlingen zo groot mogelijk te laten zijn, wordt er gewerkt met projecten in de school aan de hand van een thema. Kinderen krijgen hierin veel ruimte voor eigen initiatieven, waardoor de betrokkenheid bij het leren wordt vergroot. Er wordt geleerd op een manier die bij het kind past. We leren kinderen daarbij belangrijke vaardigheden aan voor de toekomst. 
  • We zijn een lerend team in een lerende organisatie. Als team professionals werken we samen in en aan een verbetercultuur, waarin de leerkracht en de leerling elke dag centraal staan.
  • We werken aan de verdieping en concretisering van onze waarden, vertrouwen en veiligheid. De sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is de basis voor presteren.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met de kinderen die verschillen zonder waardeoordeel aan de orde te stellen
Zo krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. Onze leerlingen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Het motto is: 'Niet apart, maar samen’. Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan en een goede basis meekrijgen om uit te groeien tot zelfstandige, (zelf) kritische burgers die ieder op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.