Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Samenwerking met ouders is de basis om tot een goed onderwijsaanbod te komen voor ieder kind. We werken graag samen met ouders en stemmen graag met ouders af op welke manier we er voor kunnen zorgen dat de leerling zich ontwikkelt.
Activiteiten
Naast het bieden van onderwijs, organiseren we ook allerlei activiteiten waarbij we in veel gevallen afhankelijk zijn van vrijwilligers en ouders die hierbij hun hulp aanbieden. In een veranderende maatschappij blijkt dit in de praktijk steeds lastiger te organiseren te zijn. We zijn dan ook heel tevreden over de betrokkenheid van een grote groep ouders, waarbij de ouderraad en onze klassenouders een belangrijke rol hebben.
Doen we de goede dingen?
Op school worden met enige regelmaat koffieochtenden georganiseerd, waarbij we ouders uitnodigen mee te praten over zowel praktische als onderwijsinhoudelijke actuele onderwerpen. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en blijven over wat we doen op school. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed, of hoe kan het nog beter? 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Het team is altijd bereid u van informatie te voorzien. Kom gerust langs met een vraag of opmerking of maak een afspraak. Tijdens de lessen staan de leerkrachten voor de groep en zijn zij alleen bij wijze van uitzondering telefonisch te bereiken. 
Ouder/kind gesprekken
Met de leerkracht kunt u altijd een afspraak maken. Daarnaast vinden meerdere keren per jaar gesprekken plaats naar aanleiding van het welbevinden of de resultaten van de gemaakte toetsen. Dat kunnen gesprekken zijn tussen de leerkracht en de ouder, of met ouder, leerkracht en leerling.
Communicatiesysteem
Algemene of groepsinformatie wordt verspreid met behulp van een digitaal communicatiesysteem. Op de website staat allerlei algemene schoolinformatie, hier is ook de kalender/activiteitenoverzicht van de school te vinden.
Ouders en/of grootouders krijgen toegang tot de 'Schoolapp'. Alle schoolse informatie wordt met behulp van dit systeem verzonden. In de map van de groep van uw kind wordt door de leerkracht allerlei informatie over de groep geplaatst, zoals foto's en berichtjes over dat wat zich in de groep afspeelt. Foto's en video's worden geplaatst in een veilige omgeving, waarvoor we ouders eerst om toestemming vragen.
Het Rembrandtnieuws
Eens in de 6 weken verschijnt er een nieuwsbrief van de school, deze wordt digitaal verstuurd. 

Wat is de klachtenregeling van de school?
Ondanks onze inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school kan het voorkomen dat u het gevoel hebt dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren we dit zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt.
Bij wie kunt u terecht?
In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie om het probleem op te lossen of eventueel te herstellen. Als dit niet lukt vragen wij u contact op te nemen met een van de directieleden van school. In sommige gevallen ondersteunt de medezeggenschapsraad d.m.v. advies aan ouders en/of directie. Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier een klacht over indienen, dan kunt u informatie van de contactpersoon krijgen hoe u een klacht kunt indienen. Ook kan deze persoon u verder verwijzen hoe het een en ander verder in zijn werk gaat.
De contactpersonen bij ons op school zijn:
Mevrouw Roos van den Dijssel te bereiken op roos.vandendijssel@isobscholen.nl
Mevrouw Carin Visser, te bereiken op carin.visser@isobscholen.nl 
Landelijke commissie en het schoolbestuur
Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Onze interne contactpersonen kunnen u in contact brengen met de externe contactpersoon.
U kunt ook terecht bij de de Klachtencommissie Onderwijs. Scholen dienen namelijk te beschikken over een klachtenregeling.
Onze school is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) Postbus 851913508 AD Utrecht Tel: 030-2809590 info@onderwijsgeschillen.nlwww.onderwijsgeschillen.nl
De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits de klacht qua termijn en inhoud – ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht, doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school.
Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Koffieochtenden
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Op onze school worden ook allerlei activiteiten georganiseerd om de gebruikelijke lessen heen. Zo gaan we regelmatig met de groepen op stap, waarbij we afhankelijk zijn van de extra begeleiding en vaak ook extra vervoer van ouders. Dit soort activiteiten versterken het onderwijsprogramma en zijn belangrijk voor de groepsvorming.
De ouderraad en de klassenouders spelen bij al deze activiteiten een belangrijke rol. Er wordt veel organisatorisch werk gedaan door deze betrokken ouders, waar we als school erg blij mee zijn. Op deze manier kunnen we deze waardevolle activiteiten aan blijven bieden aan de kinderen.
Een voorbeeld van deze activiteiten zijn:
 • Onze schooltuinen
 • Voorbereidingen kerst -en eindmusical
 • Begeleiden van educatieve groepsuitjes
 • Organiseren van feesten, zoals zomerfeest, Sinterklaas en Kerst
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€45,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Afscheid groep 8
 
Kerst
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Vanaf groep 4 gaan alle groepen een periode in het schooljaar zwemmen in zwembad 'De Witte Brug' in Castricum.
Om dit te kunnen doen, maken we gebruik van een bus. Voor het vervoer wordt jaarlijks een bijdrage van gemiddeld 8 euro gevraagd.
In groep 8 gaan de kinderen traditioneel aan het einde van het schooljaar op kamp naar Texel. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd per leerling. 
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het schoolbestuur heeft voor de school een collectieve verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid onder schooltijd afgesloten.
Deze verzekering regelt de aansprakelijkheid voor schade aan derden. De volgende personen vallen onder deze verzekering:
 • Alle kinderen die bij de school als leerling staan ingeschreven;
 • Al het personeel in dienst van ISOB.
 • Vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de school. Wij gaan er vanuit dat ouders zelf ziektekosten, ongevallen en WA verzekering hebben afgesloten voor hun kind.
Niet verzekerde zaken zijn bijvoorbeeld, schade aan;
 • kleding
 • speelgoed
 • brillen
 • mobiele telefoons
 • diefstal
Dit geldt zowel voor schade toegebracht door de leerling zelf alsook door medeleerlingen. Deze schadegevallen vallen onder de W.A.- en de eigen brand-/inbraakverzekering van de ouders.
Wij gaan er vanuit dat ouders bij dergelijke “ongelukjes” de schade onderling en in goed overleg regelen.
Verzekering bij vervoer door ouders
 • Wanneer er door school gebruik wordt gemaakt van vervoer per auto door ouders, mogen alleen die ouders kinderen vervoeren, die een ongeval inzittendenverzekering hebben afgesloten.
 • In geval van schade kan de ouder het bestuur van de school niet aansprakelijk stellen. 
* De school valt immers niets te verwijten indien er een ongeval wordt veroorzaakt door de bestuurder zelf of door een derde.De school is hierin geen partij.
Als ouders kinderen van onze school vervoeren, zijn zij op de hoogte van deze afspraken.
Voor richtlijnen met betrekking tot het vervoeren van leerlingen door ouders onder schooltijd, verwijs ik u naar het vervoersprotocol op de website.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders/verzorgers kunnen leerlingen telefonisch ziekmelden. Dit dient wel tussen 8.00 uur en 9.00 uur te gebeuren. Wanneer kinderen zonder bericht wegblijven, wordt er contact gezocht met de ouders/verzorgers om te horen wat de reden is. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Castricum ingelicht.

Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders/verzorgers kunnen alleen in heel specifieke gevallen extra verlof aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk omdat de leerplichtambtenaar van de gemeente Castricum de aanvraag ondertekend wil zien. U kunt het formulier ophalen op school of downloaden van de website. Voor een zelfstandig ondernemer en/of werknemer in een branche waarbij het niet mogelijk is om tenminste 1 gezamenlijke gezinsvakantie per jaar door te brengen in de beoogde schoolvakanties is er een mogelijkheid om na overleg van bewijs en relevante toelichting extra verlof te verkrijgen. Dit is echter wel beperkt.