Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Zorg dragen voor een veilige omgeving van de school is een onderdeel van ons beleid. Veiligheid wordt gezien als het totaal pedagogisch klimaat in en rond de school. De school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich mentaal en fysiek veilig voelen en in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid met en naar elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft te zijn en kan zijn.  

Het doel van de Achtbaan is dat er op onze school een veilige en fijne sfeer hangt voor iedereen. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Vertrouwen
Duidelijkheid
Veiligheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Het realiseren van een veilige en fijne sfeer op school wordt o.a. gedaan door de inzet van de methode Goed Gedaan.
Deze methode gaat uit van de wereld waarin kinderen van nu opgroeien. Een wereld vol prikkels en keuzemogelijkheden waarin de media en moderne communicatiemiddelen een grote rol spelen. De lessen van Goed Gedaan worden wekelijks aangeboden in groep 1 t/m 8. Binnen deze lessen leren leerlingen op een duidelijke en positieve manier uitleg en feedback te geven over gevoelens, gedrag en omgaan met elkaar. Door deze methode leren kinderen zichzelf en anderen beter begrijpen en leren ze hoe ze zichzelf positief kunnen aansturen. Onze kernwaarden vertrouwen, veiligheid en duidelijkheid komen in de lessen aan bod. 
Daarnaast worden onze schoolregels duidelijk gehanteerd en zijn zichtbaar in de school en in alle klassen.
Het volgen van de sociale ontwikkeling van onze leerlingen doen wij door middel van het afnemen van Viseon in de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 4 worden de leerkrachtlijsten ingevuld. In de groepen 5 t/m 8 worden de leerkracht- en leerling lijsten ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten worden interventies gepleegd op individueel of groepsniveau. 
Ook wordt één keer per jaar de sociale veiligheid van de leerlingen in groep 6 t/m 8 gemeten. Deze meting vindt plaats via Vensters. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Viseon
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed gedaan