Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en is vanuit functie leidend, begeleidend, aansturend en/of beoordelend.
Managementteam
De directeur vormt met de teamleiders het managementteam en kent de volgende taken:
-          Beleid makend, in samenspraak met andere rollen/functies
-          Beleid volgend
-          Beleid sturend
-          Ondersteunend/faciliterend
Bij afwezigheid van de directeur nemen de teamleider+ en de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeur van de school.
Groepsleerkrachten, IB, OOP
De overige functies zijn verantwoordelijk voor het eigen takenpakket en afhankelijk van rol, eventueel adviserend en begeleidend voor collega’s. Werkgroepscoördinatoren handelen vanuit de functie leerkracht met bijbehorende taken. Binnen deze groepen bestaat geen onderlinge hiërarchische diversiteit.  
Oudervereniging (OV) en Medezeggenschapsraad (MR)
De OV en de MR zijn losstaande organen, waarbij de OV een eigen agenda bijhoudt en school ondersteunt bij nevenactiviteiten en activiteitenorganisatie. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij diverse beleidsaanpassingen, daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan het managementteam van de school. De wetgeving omtrent de instemmingsbevoegdheid staat beschreven in de Wet Medezeggenschap voor het Primair Onderwijs.