Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Samen ontdekken en groeien
Leer met plezier
Samen sterk, iedereen uniek
Ontwikkel je talenten
Bouw aan je eigen toekomst
Wat is de missie/visie van de school?
Onze visie De Carolusschool biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Wij willen de kinderen een stevige basis meegeven waarin kinderen geloven in hun eigen kunnen, er de wil is om zelfstandig te handelen en er de behoefte is aan waardering van en voor anderen.  
Een aantal uitgangspunten vinden wij van wezenlijk belang voor onze school:   
  • Ieder mens afzonderlijk verdient respect (competentie)   
  • Mensen zijn geschapen om vrij en “gaaf” te zijn (autonomie)   
  • Mensen willen ergens bij horen en er toe doen (relatie)   
  • Mensen hebben behoefte aan betekenis (zinvolheid)
Onze kernwaarden:
Samen sterk, iedereen uniek.
Ons team heeft zich de afgelopen jaren versterkt in het omgaan met verschillen. Het accent is gelegd op goed klassenmanagement: de organisatie rondom het omgaan met die verschillen in de pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Daarmee erkennen we dat elk kind uniek is, maar tevens ook het belang van een goed groepsgevoel binnen een positief klassenklimaat. Samen sterk, iedereen uniek geldt ook op teamniveau. Wij zijn ons ervan bewust dat we als geheel gezamenlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor goed onderwijs op de Carolusschool. Daarin voelen we ons samen sterk. Tegelijkertijd erkennen we ook dat we allemaal individuele persoonlijkheden zijn met uiteenlopende talenten en expertise. We vullen elkaar daarin mooi aan en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.
Leer met plezier en ontwikkel je talenten.
We willen graag zoveel mogelijk talenten ontwikkelen, hiervoor bieden we een leeromgeving waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het kind. We willen hierin van de kinderen een actieve, positieve en kritische houding zien. Wij hebben hoge verwachtingen van hen. Door enthousiasme en een hoge betrokkenheid van de kinderen te stimuleren, scheppen we de voorwaarden om tot leren te komen. Naast dat we veel aandacht besteden aan de basisvakken taal, lezen en rekenen, is er ook nadrukkelijk ruimte voor muzikale expressie: in samenwerking met de plaatselijke muziek-vereniging en een vakdocent muziek volgen we een programma en werken hiermee aan een gestructureerd aanbod.
Samen ontdekken, persoonlijk groeien.
Onze wereldoriëntatiemethode “Blink Wereld” biedt ruimte voor thematisch onderwijs. Daarmee stimuleren we 21e eeuwse vaardig-heden als samenwerken, onderzoeken, ontwerpen en creativiteit. We zetten onze leerlingen hiermee aan om na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken. Telkens komen verwonderen, onderzoeksvragen stellen, verkennen, input door middel van basiskennis, onderzoek doen, concluderen en conclusies delen en verdiepen in een onderzoekscyclus aan de orde. Door deze manier van werken ontdekken leerlingen samen, en kunnen ze persoonlijk groeien.
Samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien.
Om zoveel mogelijk recht te doen aan de individuele verschillen tussen leerlingen en zo passend mogelijk onderwijs te geven, bieden we het rekenen indien nodig groeps-doorbrekend aan. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften. Kinderen kunnen daarmee in een andere groep instructie en begeleide inoefening krijgen. Ook binnen ons gedifferentieerd leesonderwijs gaan we effectiever om met verschillen tussen leerlingen. Een andere manier om vanuit eigen kracht te leren bloeien is het zelfverantwoordelijk leren, middels dag- en weektaken en het gebruik van de agenda in groep 7 en 8. Het zelfverant-woordelijk leren verhoogt de actieve betrokkenheid en de individuele verant-woordelijkheid. Het voeren van reflectie-gesprekken met ieder kind is helpend  bij dit bloeiproces.
Op de Carolusschool bouw je aan je eigen toekomst!!
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Op onze agenda staan de volgende activiteiten:
  • Vernieuwing methode taal. Alle andere methoden zijn actueel.
  • Teamscholing coöperatieve werkvormen.
  • Vervolg zelfverantwoordelijk leren. Iedere leerling is mede verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
  • Verdieping EDI (effectieve directe instructie).
  • Borging van alle andere activiteiten.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
KBS Carolus is de enige katholieke school in Cothen en is sinds 1921 gevestigd aan de Kerkweg. Onze school staat open voor alle kinderen van welke levensbeschouwing dan ook. Het is een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis kan en mag voelen, ongeacht de levens-beschouwelijke achtergrond en overtuiging. Wij gaan er wel van uit dat uw kind meedoet met alle activiteiten op onze school, ook die activiteiten die levensbeschouwelijk gekleurd zijn. Onze waarden en normen komen voort uit onze katholieke identiteit en dat dragen wij uit naar onze leerlingen.