Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ouders vertrouwen hun kind niet voor niets acht jaar aan onze school toe. Wij willen onze uiterste best doen om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen, terwijl wij van u als opvoeder verwachten uw medewerking daaraan te verlenen. Onderstaand kunt u lezen hoe wij op onze school die zorg over uw kind georganiseerd hebben. Het motto van onze school ten aanzien van kwaliteitszorg is:  "De St. Theresia streeft er naar dat alle leerlingen op school met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling". Wij willen goed onderwijs geven en de zorg naar onze leerlingen steeds verbreden. En: doen wij de goede dingen en doen wij ze ook goed? Maar wat is ‘goed’? 
Als team bezinnen wij ons voortdurend op de volgende vier vragen:
-  Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? (effectiviteit)
-  Hoe kan de school omgaan met verschillen?(differentiatie)
-  Op welke manier kan dat het beste worden georganiseerd? (organisatie)
-  Hoe kunnen leerlingen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing) 
Jaarlijks volgen wij scholing om bovenstaande vragen te perfectioneren. Deze worden geborgd en jaarlijks geëvalueerd (“Doen wij nog wat wij hebben afgesproken?”). Wij streven t.a.t. kwaliteitsverbetering na. 
Uit die visie volgt het implementeren van  de procedures en het mobiliseren van alle mensen die bij school betrokken zijn. Met dit plan willen wij de kaders voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school vastleggen en daarmee zo goed mogelijke voorwaarden scheppen voor een soepel en gunstig verloop van het leerproces. In dit plan worden de noodzakelijke voorwaarden geschetst voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Een wezenlijk onderdeel van de visie van ons op kwaliteit van onderwijs is dat deze school een “lerende organisatie” is. Daarmee wordt bedoeld dat de school in staat is om zichzelf te verbeteren en dit operationeel gemaakt heeft met cycli ter evaluatie en verbetering. 
Een dergelijke cyclus bestaat uit:
·  Formuleren van doelen en maatregelen;
·  Uitvoeren van maatregelen;
·  Controle op resultaten (meten en evalueren);
·  Plannen finaliseren en bijstellen. 
De terugkoppeling in dit proces is van essentieel belang om tot verbetering te kunnen komen. De hiervoor geschetste verbetercyclus kan pas effectief zijn als de elementen daaruit worden onderbouwd in documenten. Van de uitvoering van het onderwijs en acties ter verbetering van de kwaliteit wordt jaarlijks verslag gedaan in een onderwijsjaarverslag dat wij opstellen na een grondige evaluatie van ons onderwijs. Waarom volgt hier kwaliteit uit van het ‘onderwijsproduct’? Het is goed om te realiseren dat kwaliteit een dynamisch begrip is. Het onderwijs dient mee te veranderen met de omstandigheden buiten en binnen de school. Het gaat niet om een product van een bepaalde statische kwaliteit, maar om een proces van goede kwaliteit. 
In dat proces dienen jaarlijks de volgende vragen te worden beantwoord:
-  Zijn de nagestreefde doelen de moeite waard?
-  Worden de doelen gerealiseerd?
-  Hoe worden de doelen gerealiseerd?
En in het verlengde daarvan: op welke wijze kunnen weverbeteringen tot stand brengen? Bij dit alles past het conceptvan de lerende organisatie.