Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Naast de Eindtoets Basisonderwijs IEP neemt de school nog meer onafhankelijke tussentijdse toetsen af. Dit zijn de toetsen die behoren bij het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de leerlingen liggen altijd ter inzage en de leerkrachten komen bij de tien-minuten-gesprekken, en zo nodig tijdens andere gesprekken, hier op terug. Deze toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen.