Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouderbetrokkenheid bij de school is voor ons essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.
Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouder(s)/verzorger(s). Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Naast deze informele contactmomenten hebben wij ook andere contactmomenten zoals informatie- en oudercontactmomenten. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouder(s)/verzorger(s) te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit.