Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Alleen als het kind lekker in z'n vel zit en goed naar school gaat, komt het tot leren. Daarom werken wij iedere dag aan een positief klimaat in de school en hebben wij veel aandacht voor elk individueel kind. 
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Wij werken met de Gelukskoffer. In de lessen van de Gelukskoffer besteden wij aandacht aan een positief leerklimaat in de school en gaan wij gesprekken aan de met de klas over hoe je je voelt en hoe je je naar elkaar toe gedraagt. Daarnaast hebben wij een pestprotocol dat in eerste instantie bedoeld is om pesten te voorkomen. Hierover wordt regelmatig gesproken met de kinderen. Ook in de Kinderraad staat pesten altijd op de agenda. Elk signaal dat de het IKC krijgt zal dan ook door het team serieus worden genomen, want we vinden dat een kind zich op ons IKC veilig moet voelen. Indien er melding gemaakt wordt van pesten maken wij gebruik van het pestprotocol. Door gesprekken met kinderen en verslaglegging hiervan proberen we het probleem in kaart te brengen en maatregelen te treffen. Ouders van pesters en slachtoffers worden van het probleem op de hoogte gebracht.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Wij maken gebruik van de enquête van PO Venster om de veiligheidsbeleving van kinderen te monitoren. Daarnaast hebben wij tweejaarlijks kindgesprekken waarbij de leerkracht en leerling één op één bespreekt hoe het kind zich voelt in de klas en op school. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Engel (eva.engel@jl.nu)
Dhr. van Eerden (michiel.vaneerden@jl.nu)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?