Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Onze kwaliteitszorg sluit aan bij de afspraken die hierover binnen ons bestuur zijn gemaakt. Wij werken aan aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act). Deze cyclus passen we toe op het niveau van de leerling, de groep én de school. Eerst verzamelen en analyseren we gegevens. Op basis daarvan formuleren we doelen en plannen, die we uitvoeren. Tussentijds kijken we hoe het loopt en of bijstellingen noodzakelijk zijn. Halfjaarlijks, jaarlijks of eenmaal per vier jaar evalueren we of de doelen zijn gehaald en hoe het proces is verlopen. Wat heeft gewerkt, wat niet, en waardoor komt dat? Dat wordt de basis voor onze nieuwe doelen en plannen. We verzamelen gegevens via methodegebonden toetsen en (tweemaal per jaar) niet-methodegebonden Cito-toetsen. Daarnaast vinden aan de hand van de Groeiling Kijkwijzer regelmatig observaties in de klas plaats. Minimaal eens in de vier jaar krijgen wij bezoek van een auditcommissie met deskundigen van buiten de school en De Groeiling. Zij bevragen ouders, leerlingen en personeel over hun beeld van het onderwijs op onze school.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?