Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Onze kwaliteitszorg sluit aan bij de afspraken die hierover binnen ons bestuur zijn gemaakt. Wij werken aan aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act). Deze cyclus passen we toe op het niveau van de leerling, de groep én de school. Eerst verzamelen en analyseren we gegevens. Op basis daarvan formuleren we doelen en plannen, die we uitvoeren. Tussentijds kijken we hoe het loopt en of bijstellingen noodzakelijk zijn. Halfjaarlijks, jaarlijks of eenmaal per vier jaar evalueren we of de doelen zijn gehaald en hoe het proces is verlopen. Wat heeft gewerkt, wat niet, en waardoor komt dat? Dat wordt de basis voor onze nieuwe doelen en plannen. We verzamelen gegevens via methodegebonden toetsen en (tweemaal per jaar) niet-methodegebonden Cito-toetsen. Daarnaast vinden aan de hand van de Groeiling Kijkwijzer regelmatig observaties in de klas plaats. Minimaal eens in de vier jaar krijgen wij bezoek van een auditcommissie met deskundigen van buiten de school en De Groeiling. Zij bevragen ouders, leerlingen en personeel over hun beeld van het onderwijs op onze school.