Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Het accent ligt niet alleen op de cognitieve ontwikkeling. Rekening houden met elkaar, samenwerken, samen spelen, fouten mogen maken, opnieuw beginnen en elkaar respecteren en accepteren. Wij praten hierover met kinderen. Wij zorgen voor een klimaat op school waarin kinderen zich prettig voelen. De basis voor ontwikkeling. Zo worden kinderen in de gelegenheid gesteld zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen.  Wij geven leerlingen mede-verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Wij helpen ze bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Burgerschap en een creatief en cultureel onderwijsaanbod helpen daarbij. 
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
samenwerken
waarderen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Door in het team veel over dit onderwerp te spreken en vanuit ervaringen kennis te delen komen we tot een gezamenlijke visie. We monitoren veel, houden elkaar scherp door regelmatig te evalueren en elkaar feedback te geven. 
De school vindt het belangrijk de sociale verhoudingen in de groep in kaart te brengen. Daartoe wordt jaarlijks een sociogram opgesteld. Met ingang van schooljaar 2019-2020 gebruiken we 'Zien', een leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor onze kleuters maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem BOSOS.
De visie wordt uitgedragen middels onze schoolgids, de website, tijdens de informatie-avonden en in gesprekken met ouders (ontwikkelingsgesprekken)
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
van Beekveld en Terpstra
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Leefstijl
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?