Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Regelmaat
Respect
Rust
Regie
Resultaat
Wat is de missie/visie van de school?
In het dagelijks werken met kinderen staan bij ons de 5 R-en centraal. Deze staan voor Rust (in de school), Regelmaat (in aanbod en werkwijze), Regie (van de leerkracht), Respect (medewerker, kinderen en ouders) en R esultaat (de opbrengsten, in de ruimste zin van het woord). Kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Plezier in leren en werken staan aan de basis van goed onderwijs. 
De school heeft een uitdaging: “Nog beter onderwijs geven in een rustige en veilige leeromgeving. Gedifferentieerd werken zodat we zoveel mogelijk onderwijs op maat kunnen bieden." 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De prioriteiten van onze schoolontwikkeling zijn:
  • Onderwijs aanbod en organisatie voor (meer) begaafde leerlingen.
  • Didactiek begrijpen lezen.
  • Ruimte voor talenten van leerlingen.
  • Begrijpend luisteren in de onderbouw.
  • Analyseren van onderwijsresultaten.
  • Leerkrachtvaardigheden op orde houden: instructie en controle op resultaat.    
Wij gebruiken ICT als middel om goed onderwijs te geven. De mate waarin wij digitale hulpmiddelen (i-pads en chromebooks) in de school inzetten is wel onderwerp van gesprek. Kritisch kijken wij ook naar de minder positieve neveneffecten van 'beeldschermkijken'. De landelijke ontwikkelingen en opvattingen houden wij goed in beeld. Wij zijn van mening dat de leerkracht altijd een duidelijke centrale rol in het digitale onderwijs moet blijven innemen. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Het “katholiek-zijn” zien we o.a. terug in de lessen met een levensbeschouwelijke inhoud . We gebruiken hiervoor de methode 'Hemel en Aarde'. Natuurlijk hebben we aandacht voor de christelijke feestdagen. Zo is er de Paasviering en de Kerstviering. We leren de kinderen de betekenis van onze christelijke feestdagen. In de klassen organiseren wij zgn. 'bezinningsmomenten'. Een werkvorm om zo met de kinderen stil te staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. 
Wij vinden dat rust en regelmaat belangrijke voorwaarden zijn om te leren. De 'veiligheid' van leerlingen en medewerkers staat regelmatig op de agenda: medewerkers en leerlingen moeten met plezier werken en leren. Het pedagogisch klimaat op onze school wordt 2 maal per jaar in teamverband besproken.