Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
In de driehoek leerkracht, ouder en kind versterken we elkaar. We hebben een gedeelde zorg: de optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom zorgen we voor een goede communicatie. We vinden het belangrijk dat ouders actief deelnemen aan het schoolleven. In onze medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid, in de ouderraad organiseren ze activiteiten en als vrijwilliger helpen ze mee bij activiteiten in en buiten de klas. Die betrokkenheid waarderen we zeer. We vinden het ook belangrijk dat ouders actief meedenken over zaken in en rond de school. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten en meebeslissen over beleid. Er is een MR voor onze school, waar zaken op schoolniveau aan bod komen. Er zitten ook ouders in de gemeenschappelijke MR van De Groeiling. Daar gaat het over de zaken die alle scholen van ons bestuur aangaan: nieuw beleid, wijzigingen in het bestaande beleid en overleg over financiën en onderwijskwaliteit.   
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond. De ouders krijgen informatie over het onderwijs aan de groep. Ook nodigt de leerkracht de ouders uit voor een zgn. 'speeddate-gesprek' (een omgekeerd oudergesprek): de ouder informeert de leerkracht over het kind. Vervolgens nodigen we ouders uit voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Ook tussendoor is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht. Over praktische zaken communiceren wij vaak digitaal: via de website, de nieuwsbrief of per e-mail. Ouders kunnen de leerkracht over dagelijkse dingen informeren bij het brengen of ophalen van de kinderen, via een telefoontje naar school of met een e-mail naar de leerkracht.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Als ouders het ergens niet mee eens zijn of een klacht of probleem hebben, bespreken we dat graag. Het eerste aanspreekpunt is de direct betrokkene, in veel gevallen de leerkracht. Komt daar geen oplossing uit, dan zijn ouders welkom bij de directeur en/of het bestuur. Is er dan nog geen oplossing, dan kunnen ouders een beroep doen op de klachtenregeling van De Groeiling . Als het moeilijk is om naar de direct betrokkene toe te stappen, kunnen ouders terecht bij onze interne contactpersoon. In het geval van machtsmisbruik kunnen ze zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon. Eventuele misstanden kunnen worden gemeld bij de directeur van de school. Als de school hiermee naar het oordeel van de melder niet goed omgaat (en de melder zelf geen persoonlijk belang bij de zaak heeft), kan de melder gebruikmaken van de klokkenluidersregeling . Er zijn situaties waarin leerling, ouders en school niet meer samen verder kunnen. Dan kan schorsing of verwijdering van een leerling aan de orde zijn. Dit kan nodig zijn als strafmaatregel, om de veiligheid en orde in de school te handhaven of omdat wij als school niet meer garant kunnen staan voor goede zorg en begeleiding van de leerling. Wij handelen dan volgens een vast protocol.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ouders worden ingezet bij diverse activiteiten, w.o organisatie vieringen, sportdagen, schoolreis en excursies, eindfeest groep 8, etc.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€25,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
eindfeest groep 8
 
spordagen
 
verschillende schoolse activiteiten, w.o excursies en activiteiten in de groep
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Het schoolreisje groep 1 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8. Deze bijdragen zijn, als uw kind aan deze activiteit deelneemt, niet vrijwillig. Natuurlijk willen wij graag dat alle kinderen met de activiteit meedoen. Mocht de bijdrage een probleem zijn, zoek dan contact met de directie. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing.
Extra informatie over ouderbijdrage
De vrijwillige bijdrage helpt ons om het onderwijs en de activiteiten die daar aan gekoppeld zijn een extra stimulans te geven. Zonder de vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk bepaalde activiteiten te bekostigen.
Wel of niet betalen van de vrijwillige bijdrage heeft geen invloed op de toelating van een kind.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Deze verzekering dekt onze aansprakelijkheid bij schade aan derden. Denk aan schade veroorzaakt door een medewerker, vrijwilligers binnen de school of actieve ouders. Voor schade veroorzaakt door een leerling zijn wij in principe niet verzekerd. Dat valt onder de verzekering van ouders. Toch hebben we voor alle leerlingen in de school een ongevallenverzekering afgesloten. Daarmee hopen we schade die door leerlingen is veroorzaakt, gedeeltelijk te dekken. Schade aan materiële zaken zoals brillen en fietsen is echter uitgezonderd en voor geneeskundige en tandheelkundige schade gelden voorwaarden en een maximum. Om ons aansprakelijk te stellen voor schade, moeten ouders aantonen dat wij tekortgeschoten zijn en dat de schade komt doordat wij onrechtmatig hebben gehandeld. Hierover kunnen zij contact opnemen met de directie.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Vóór de start van de schooldag horen wij graag of een kind ziek is of naar de tandarts of dokter moet. Misschien kan een kind langere tijd niet naar school komen. Dan bekijken we graag samen met ouders hoe we het onderwijs toch kunnen voortzetten.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders vullen hiervoor een formulier in. Gaat het om kortdurend verlof wegens een religieuze feestdag of bijvoorbeeld een familiefeest, dan moet het formulier minimaal twee werkdagen van tevoren ingevuld bij ons binnen zijn. Gaat het om vakantieverlof (maximaal 10 dagen), dan moet het formulier minimaal zes weken van tevoren binnen zijn.
Het verlofformulier kunt u vinden op de website van de school, onder het kopje ouders/leerplicht
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?