Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
In de driehoek leerkracht, ouder en kind versterken we elkaar. We hebben een gedeelde zorg: de optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom zorgen we voor een goede communicatie. We vinden het belangrijk dat ouders actief deelnemen aan het schoolleven. In onze medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid, in de ouderraad organiseren ze activiteiten en als vrijwilliger helpen ze mee bij activiteiten in en buiten de klas. Die betrokkenheid waarderen we zeer. We vinden het ook belangrijk dat ouders actief meedenken over zaken in en rond de school. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten en meebeslissen over beleid. Er is een MR voor onze school, waar zaken op schoolniveau aan bod komen. Er zitten ook ouders in de gemeenschappelijke MR van De Groeiling. Daar gaat het over de zaken die alle scholen van ons bestuur aangaan: nieuw beleid, wijzigingen in het bestaande beleid en overleg over financiën en onderwijskwaliteit.