Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Op de Vink werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we, op basis van de verzamelde leeropbrengsten, planmatig en resultaatgericht werken aan het verhogen van de onderwijsresultaten van alle leerlingen. We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen én buiten de school) hierbij hebben.
Op onze school is een ondersteuningsstructuur ingericht. De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen van alle leerlingen dat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal verloopt. Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Op de Vink passen wij het onderwijs aan, aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen de ondersteuningsstructuur onderscheiden we vijf niveaus. Onderdeel van onze ondersteuningsaanpak kan zijn:
  • observatie van de leerling door de IB’er;
  • een intern pedagogisch-didactisch onderzoek;
  • een gesprek tussen de leerling en de IB’er, de rekenspecialist of de dyslexiespecialist;
  • remedial teaching gericht op de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
  • deelname aan de Plusgroep;
  • een individueel handelingsplan of individuele leerlijn voor een specifiek leer- of ontwikkelingsgebied;
  • een begeleidingstraject of consultatie vanuit het ondersteuningsteam of het expertteam.
Wij werken hierbij intensief samen met externe deskundigen zoals de Ambulante Educatieve Dienst, OnderwijsAdvies, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Praktijk Vergne, KDC Voorschoten, Impuls Organisatie en Advies, Inzowijs, Praktijk Balans, Praktijk voor Logopedie Voorschoten, Ida praktijk voor speltherapie, Kinderpraktijk Voorschoten en Praktijk Lorentz. 
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Gedragsspecialist
1
Intern begeleider
6
Rekenspecialist
2
Remedial teacher
5
Leeskliniek
1
Plusgroep
1