Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Wij stemmen ons onderwijsaanbod op een systematische wijze af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen (handelingsgerichtwerken) en richten ons op het behalen van meetbare doelen en resultaten (opbrengstgericht werken). De kerndoelen van het SLO en de referentieniveaus voor taal en rekenen, zijn voor ons richtinggevend. Op de Vink volgen we de leerresultaten van onze leerlingen nauwlettend met behulp van een jaarlijks vastgestelde toetskalender. Voor de kleuters maken we gebruik van het OntwikkelingsVolgModel (OVM). Naast de cognitieve ontwikkeling (geletterdheid, gecijferdheid en wereldoriëntatie), wordt ook de ontwikkeling van het zelfbeeld en de emotionele ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de ontwikkeling op motorisch en zintuiglijk gebied en het speel- en werkgedrag gevolgd. Als er twijfel bestaat of een kleuter het volgende schooljaar kan doorstromen naar groep 3 kunnen ook Cito-toetsen worden afgenomen.
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de Cito-toetsresultaten en de resultaten van methodetoetsen. Twee keer per jaar worden Cito-leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen op het gebied van taal (spelling/taalverzorging en woordenschat), lezen (technisch en begrijpend lezen) en rekenen. We toetsen op niveau. Dat betekent dat sommige leerlingen een toets uit een later of eerder leerjaar maken zodat we een goed beeld krijgen van het functioneringsniveau van de leerling. Aan het einde van groep 8 nemen we de Centrale Eindtoets af.
De leerkrachten gebruiken de toetsresultaten om groepsoverzichten (met het onderwijsaanbod en de didactische aanpak) op te stellen en/of bij te stellen. Om goed zicht te krijgen op de resultaten van de school voert de IB’er minimaal één keer per jaar een schoolevaluatie uit.