Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kinderen gedijen het beste in een veilige omgeving. Een veilige school is een school waar leerlingen met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren daarom positief en veilig gedrag bij iedereen die bij onze school betrokken is (kinderen, ouders, medewerkers en partners). Zo ontstaat een positief en veilig schoolklimaat. 
Wat verstaan we op De Vink onder een ‘veilige omgeving’?
Op De Vink kan iedereen zichzelf zijn. We voelen ons beschermd en gehoord op school. We gaan respectvol, verantwoordelijk en op een veilige manier met elkaar om. We hebben aandacht voor elkaar en we helpen de ander. En, gaat het eens mis…, dan lossen we dit samen op!
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Wij gebruiken Positive Behavior Support (PBS) bij het creëren van een positief en veilig schoolklimaat. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op gedragsinterventie en ondersteuning. We hebben verschillende gedragsverwachtingen geformuleerd die we aan alle leerlingen onderwijzen. Leerlingen krijgen een beloning als zij het juiste gedrag laten zien. Ongewenst gedrag wordt op een positieve manier gecorrigeerd. Voor (enkele) leerlingen die aanhoudend probleemgedrag laten zien, zijn er individuele (gedragsondersteunende) handelingsplannen.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Leefstijl
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Rots en Water training
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?