Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Op basisschool de Vink geven we onderwijs in een veilige omgeving waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. Een veilig gevoel is voor het welbevinden van ieder kind van het allergrootste belang. Alleen in een veilige omgeving zal een kind nieuwe uitdagingen aan durven gaan. Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op de Vink stimuleren we daarom positief en veilig gedrag bij iedereen die bij onze school betrokken is (kinderen, medewerkers, ouders en partners). Zo ontstaat een positief en veilig schoolklimaat. 
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn op de Vink de belangrijkste waarden. Op basis van deze waarden hebben wij heldere schoolregels en gedragsverwachtingen geformuleerd. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Wij leren onze leerlingen deze waarden, de schoolregels én gedragsverwachtingen aan. Hierbij wordt de aanpak van Positive Behavior Support (PBS) gevolgd. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van goed gedrag om zo een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Op de Vink bevorderen we sociale veiligheid door te investeren in pestpreventie. Jaarlijks worden daarom in alle groepen preventieve lessen voor sociale veiligheid gegeven.ook gebruiken wij een driestappenreactie op ongewenst (pest)gedrag (de zogenaamde stop-loop-praat routine). Ook gebruiken we de methode Leefstijl, die is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en ‘GRIP op de groep’.
Maar soms gaat het ook op de Vink mis. Wij streven er naar om grensoverschrijdend en pestgedrag vroegtijdig te signaleren, goed te registreren en effectief aan te pakken. In ons Pestprotocol is beschreven hoe we pesten op onze school aanpakken; wat wij onder pesten verstaan, hoe we omgaan met meldingen van pesten, wie betrokken is bij de aanpak er van, wat we er aan doen én hoe we als school hierover communiceren met leerlingen en ouders.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: SCOL

Toelichting van de school
We volgen het welbevinden van onze leerlingen via SCOL. Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) vullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 per leerling een vragenlijst in. In groep 6, 7 en 8 vullen ook de kinderen een vragenlijst in, de LeerlingSCOL.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Geen
Mevr. Alkemade (v.vertrouwenspersoon@basisschooldevink.nl)
Wij hebben geen aparte anti-pestcoördinator. Wij hebben wel een gedragsspecialist op school.
 
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?