Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Ouders zijn de belangrijkste partner bij de ontwikkeling van kinderen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
Wij vinden het belangrijk samen te werken aan de ontwikkeling kinderen. 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Ouders worden wekelijks via de info aan ouders geïnformeerd over algemene zaken de school aangaande. Deze info wordt via een ouderportaal verstuurd. Drie keer per schooljaar vindt er een oudergesprek plaats over de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen tussentijds altijd een afspraak maken of tussentijds korte vragen stellen om zich op de hoogte te brengen. 
Verder algemene informatie als schoolgids, informatiebrochure van de Lowys Porquinstichting, wekelijkse info's zijn tevens te downloaden vanaf de website. 
Wat is de klachtenregeling van de school?
De klachtenregeling is opgenomen in de schoolgids. 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ouders worden gevraagd bij diverse activiteiten te ondersteunen. Aan het begin van het jaar wordt dit zoveel mogelijk geïnventariseerd, maar tussentijds wordt ook, waar nodig, door school of ouderraad om extra hulp gevraagd.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€17,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Carnaval
 
en ander activiteiten
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolreis €23,50
Schoolkamp €95,00
Is er sprake van een schoolverzekering?
Nee
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen hun zoon of dochter via het ouderportaal (digitaal) of telefonisch ziekmelden. 
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders kunnen schriftelijk of via het ouderportaal (digitaal) verlof aanvragen.