Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kwaliteit
Gezelligheid
Veiligheid
Normen en waarden
Kind-ouder-school
Wat is de missie/visie van de school?
De missie van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool luidt: ‘we doen wat we kunnen om ze te leren wat ze kunnen’. Wij werken vanuit Passie voor het kind, dat groeit en zich steeds verder ontwikkelt. Daarbij zijn we gericht op een hoge kwaliteit. Het team van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool hanteert de kernwaarden veiligheid, kwaliteit en gezelligheid. Vanuit deze kernwaarden hebben we beschreven wat onze belofte is voor het kind:
Waar geloven wij in?
Wij geloven in jou als kind, uniek geschapen. We geloven in het kind dat verwonderd om zich heen kijkt en oprecht nieuwsgierig is. Wij geloven dat je talenten gekregen hebt die je mag ontdekken en ontwikkelen, dat je ontdekt dat je bijzonder bent.We geloven in jou!
Wat beloven wij?
Wij beloven je dat je mag laten zien wie je bent. We beloven je zo goed mogelijk te begeleiden in je ontwikkeling om zo veel mogelijk recht te doen aan jouw talenten en mogelijkheden. We beloven dat we als team de krachten bundelen, onze eigen talenten inzetten en ook zelf blijven ontwikkelen. We beloven steeds te werken aan veilig klimaat en een goede sfeer zodat je na je basisschooltijd terug kunt kijken op een veilige en gezellige tijd.
Onze kracht:
Wij zijn zuinig op en nieuwsgierig naar wie jij bent. Wij waarderen verschillen en staan voor eenheid. Samen staan we sterk! Dat vraagt ook om duidelijkheid en structuur, daar zijn we helder in. In de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en jijzelf ontstaat ruimte om het beste in je naar boven te halen. We willen je echt leren kennen, steeds weer. Dat is: werken vanuit geloof en liefde voor het kind. We hebben er oprecht plezier in jou te zien groeien!
Wanneer komen wij onze belofte na?
Wij komen onze belofte na wanneer je de basisschool verlaat en zelfverzekerd de volgende stappen kunt maken op een VO-school die past bij jouw mogelijkheden en talenten. Je kunt met een open blik naar de wereld om je heen een actieve bijdrage leveren en je denkt met plezier terug aan je tijd bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool.
Voor een uitgebreide beschrijving van de visie, zie het schoolplan. 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In het schoolplan is de vertaalslag gemaakt van strategische speerpunten naar doelen voor de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool voor de periode 2019-2023. In de jaarplannen worden deze doelen vertaald naar concrete acties. De doelen voor de periode 2019-2023 zijn:
1. De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool ontwikkelt een borgboek kwaliteit
a. In het borgboek is de schoolvisie op kwaliteit beschreven
b. In het borgboek zijn primaire kwaliteitsambities geformuleerd en jaarlijks geëvalueerd, te weten: eindopbrengsten, tevredenheid ouders, tevredenheid leerlingen, verwijzing naar VO
c. De ambitie voor de school is om jaarlijks 100% van de leerlingen te laten uitstromen op referentieniveau 1F en minimaal 50% op niveau 1S (rekenen) / 2F (taal).
d. De tevredenheid van ouders en leerlingen is op of boven het gemiddelde in de landelijke benchmark
e. Kwaliteit wordt horizontaal verantwoord in de schoolgids en via www.scholenopdekaart.nl
2. De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool heeft een schoolbrede visie op leren geformuleerd
a. ICT wordt benut als krachtig middel om leerlingen optimaal te laten groeien in kennis en kunde
b. Leraren voeren regie over het onderwijsproces van de leerlingen en maken leerlingen mede-eigenaar
c. Vakgebieden worden meer geïntegreerd aangeboden
d. Ten behoeve van het leren worden talenten en expertise van ouders en ‘interessante anderen’ benut om het onderwijs te versterken
e. Leerlingen krijgen ruimte om te leren door onderzoeken en experimenteren 
3. Bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool is samenwerking structureel georganiseerd met het oog op het leren van leerlingen en leraren
a. Jaarlijks worden er kind-oudergesprekken gevoerd om het eigenaarschap van de leerling te vergroten.
b. Regelmatig worden klankbordgesprekken gevoerd met ouders
c. Iedere leraar zet eigen talenten en mogelijkheden in voor de school als geheel
d. Leraren ontwikkelen een specialisme dat ten dienste staat van de school als geheel
e. Leraren doen samen, structureel onderzoek naar mogelijke verbetering van het onderwijs
f. Leraren participeren actief in stichtingsbrede netwerken
g. De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool realiseert certificering als opleidingsschool
4. Bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool wordt gewerkt vanuit waardengedreven perspectief, een herkenbare, christelijke identiteit
a. Vanuit de geformuleerde schoolbelofte is (teambreed gedragen) de visie en de missie van de school opnieuw geformuleerd.
b. De christelijke identiteit van de school wordt (opnieuw) geformuleerd in een identiteitsbelofte waaruit blijkt op welke wijze de identiteit relevant is voor het onderwijs aan leerlingen en waar de identiteit merkbaar is in de dagelijkse schoolpraktijk
c. Ieder kind is welkom. In het schoolondersteuningsprofiel zijn de grenzen van de mogelijkheden van de school helder beschreven.
5. De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool heeft een brede wijkfunctie en ontwikkelt zich door in de richting van een integraal kindcentrum
a. Er wordt actief samenwerking gezocht met partners in de wijk in onderwijs en zorg
b. De school ontwikkelt een geïntegreerd aanbod voor voor-, tussen- en naschoolse opvang
c. Onderzoek naar de mogelijkheid van 5 gelijke dagen of een continurooster wordt ingezet
d. De aansturing van de Prins Willem Alexanderschool en de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool is geïntegreerd, bredere samenwerking op wijkniveau onderzocht.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool is een eigentijdse, open Christelijke school. Wij geven onderwijs vanuit de Bijbel, in de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God en onze Heiland en Verlosser is. We willen de kinderen een manier van leven meegeven, niet alleen volgens de algemeen menselijke normen, maar ook volgens de normen van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon Jezus bekend zijn. Iedere dag beginnen en eindigen we met gebed. Gedurende de week worden er Bijbelverhalen verteld en wordt hierover eventueel een verwerking gemaakt of een groepsgesprek gehouden. Daarnaast worden liederen gezongen. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de christelijke feesten. We streven ernaar om een keer per jaar een school- en gezinsdienst te houden.