Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Bij ons is iedereen welkom! Dat warme gevoel krijgen leerlingen al bij binnenkomst. De leerkracht geeft hen een hand en ziet hen. Wij geloven dat goed presteren in de basis begint door met plezier naar school te gaan. De leerkracht is altijd geïnteresseerd in het kind en zijn/haar omgeving. Vanuit deze betrokkenheid stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid van de leerling voor gedrag en werk. Wij tonen respect voor elkaars verschillen en zijn altijd op zoek naar de onderlinge overeenkomsten.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
verantwoordelijkheid
welbevinden en betrokkenheid
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
‘Bikkels’ is de lesmethode die wij gebruiken bij het leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft een positieve insteek in het (zelf)reguleren van gedrag van de leerlingen. Wij zien dit terugkomen in gedragstypering, “gedrag is ook een vak”, leren reflecteren, groepsvorming, stress meten en relativeren, helpende gedachten (5G-schema), overgang naar middelbaar onderwijs én leren plannen. https://www.bikkeltrainingen.nl/
De leerkracht houdt met behulp van het observatiesysteem 'Kijk!' de ontwikkeling van de kleuters goed in de gaten. 'Kijk!' maakt een onderscheid in het observeren van 17 ontwikkelingslijnen en legt de basis bij betrokkenheid en algemene basiskenmerken van het kind. De registraties van deze observaties worden ingezet om deze ontwikkeling nog meer te stimuleren en gericht aandacht te kunnen geven.
De ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij bij de kleuters met het programma ‘Kijk’ en vanaf groep  3 t/m 8 met ‘Zien’.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Taakspel
Bikkels: https://www.bikkeltrainingen.nl/