Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
gezond: sport/sociaal/voeding
opbrengstgericht werken
katholieke identiteit /respect
warm pedagogisch klimaat
tabletonderwijs gr 5-8
Missie en visie
Missie
Samen leerlingen in een gezonde omgeving begeleiden naar presteren in de moderne maatschappij.
Visie
Samen
Ouderbetrokkenheid is voor ons de basis voor succesvol onderwijs. Samen met de ouders werken we aan een warm schoolklimaat waarin opvoeding, onderwijs en zorg elkaar positief versterken, gefundeerd op wederzijds respect en een goede communicatie. Vanuit deze gedachte werken wij samen met de ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind.  
Presteren
Wij zijn een op opbrengsten gerichte school; zowel voor tekenen als voor rekenen. Uw kind is bij ons het stralend middelpunt! Wij werken volgens de zeven principes van Handelingsgericht Werken, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. Er wordt bij ons doelgericht, systematisch en transparant gewerkt bijvoorbeeld bij het maken en uitvoeren van handelingsplannen. Tevens stimuleren wij kinderen in hun ontwikkeling door hen net boven hun eigen niveau uit te dagen. Daardoor leren de kinderen vanuit hun eigen betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Voor het jonge kind betekent dit werken door spelend te leren aansluitend bij de belevingswereld. De leerkracht draagt zorgt voor een rijke speelleeromgeving en biedt door middel van impulsen waardevolle leermomenten aan. Voor het oudere kind is het essentieel inzicht te krijgen in het doelgericht verbeteren van hun eigen leerresultaten. Directe feedback door middel van het werken met tablets ligt hieraan ten grondslag. Alle leerlingen vanaf groep 5 werken met een tablet.  
Gezonde omgeving
Een Gezonde School kiest ervoor structureel aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te werken. Wij doen dit door middel van drie thema’s: Bewegen, Voeding en Welbevinden (Sociale Veiligheid). Wij hebben een uitgewerkt programma bewegingsonderwijs onder begeleiding van vakdocenten gymnastiek. Daarnaast stimuleren wij bij de kinderen een gezond eetpatroon en het leren maken van bewuste keuzes hierin. Wij werken systematisch aan het uitdragen van gewenst gedrag en het respect hebben voor elkaar; tenslotte komt een kind pas tot ontwikkeling wanneer het goed in zijn vel zit en zich veilig voelt.   
Moderne maatschappij
Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Kinderen hebben 21eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Dit zijn competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk. Wetenschap, techniek en ICT bieden bij uitstek de kans om het onderzoekend en ontdekkend leren uit te lokken. Onze toekomstvisie is dat iedere leerkracht onderzoekend en ontdekkend leren integreert in de schoolvakken.
Identiteit
De Oostwijzer is een katholieke basisschool. We laten ons inspireren door de bijbel (Nieuwe Testament) en de daarbij horende christelijke waarden en tradities. Dit is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit betekent o.a. dat alle kinderen respect leren hebben voor de medemens, hun meningen, levensovertuiging, levensbeschouwing, samenlevingsvorm en hun bezittingen. Onze school heeft ook veel leerlingen van ouders die niet katholiek zijn, maar die de identiteit van de school respecteren. Respect voor de verschillende levens- en geloofsovertuigingen, is voor ons een uitgangspunt.