Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Wij organiseren voor de peuterspeelzalen / kinderdagverblijven in de buurt de volgende activiteiten:
- peuterochtenden 1 keer in de maand (Kern en Koningskind): de peuters die toe zijn aan meer uitdaging én de peuters die mogelijk moeite hebben emt de overstap naar het basisonderwijs mogen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker (of hun ouders) een ochtend komen spelen bij ons op school. Het programma is als volgt: 9.30-10.15 gym in de speelzaal, 10.15-10.30 eten/drinken, 10.30-11.30 spelen in de klas.
- peutergym iedere woensdag (Koningskind): de peuters van Koningskind komen iedere woensdag van 11.15-11.45 uur samen met een kleuterklas onder begeleiding van onze kleuterleerkracht en hun pedagogisch medewerkers gymmen in de grote gymzaal bij onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.
- peuterochtend op zaterdag 1 keer per jaar: open dag voor peuters en hun ouders om kennis te maken met onze school. Zie folder hieronder.
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?