Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Ouderbetrokkenheid is voor ons de basis voor succesvol onderwijs. Samen met de ouders werken we aan een warm schoolklimaat waarin opvoeding, onderwijs en zorg elkaar positief versterken, gefundeerd op wederzijds respect en een goede communicatie. Vanuit deze gedachte werken wij samen met de ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Ouders worden geïnformeerd via:
- Weekpost van de leerkrachten aan ouders: wat hebben we deze week geleerd? Waar gaan we de komende tijd mee aan de slag? Agenda met activiteiten, belangrijke punten om niet te vergeten en (indien nodig) huiswerk en/of toetsmomenten.
- Nieuwswijzer: Tweewekelijkse nieuwsbrief vanuit de directie aan alle ouders.
- Facebook: leuke momenten uit de klassen worden gepubliceerd op Facebook. Even (na)genieten van de pret in de klas!
- Website: algemene informatie over de school en haar locaties. Tevens is hier informatie over de groepen te vinden.
- App: alle berichten van Facebook en uit de nieuwsbrief worden hier gebundeld en inzichtelijk gemaakt. De app werkt laagdrempelig en is toegankelijk voor iedereen. Hier staat ook een actuele agenda in én kan men makkelijk verlofaanvragen doen. Extra handig: pushberichten van school aan ouders met handige reminders over belangrijke activiteiten.
Wat is de klachtenregeling van de school?
(tekst: Unicoz)
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokkenen worden opgelost. Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind verzoeken wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de betreffende leerkracht. We gaan er hierbij van uit dat we elkaar op basis van argumenten kunnen aanspreken op alle zaken die de school aan gaan.  
Maak een probleem en/of (sluimerend) conflict in ieder geval tijdig bespreekbaar. Daardoor kan de goede sfeer op school gehandhaafd blijven en kan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorziening gewaarborgd worden. Als school streven wij naar een open communicatie met u als ouders/verzorgers, omdat wij vinden dat wij met elkaar voor een groot deel voor dezelfde taak staan en wij graag samen met u op dezelfde golflengte zitten. Om er voor te zorgen dat deze open en eerlijke communicatie zo veel mogelijk wordt gegarandeerd, hebben wij binnen de school en binnen Unicoz afspraken gemaakt. Hieronder leest u daarover meer.  
Klacht niet opgelost door de leerkracht, wat dan?
Wanneer er klachten/vragen zijn van u als ouders/verzorgers over schoolse zaken, is het gebruikelijk dat u zich in eerste instantie richt tot de leerkracht van uw kind(eren). Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school.   In aanvulling op dit algemene beleid op de school heeft Unicoz voor al haar scholen een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Hierin is onder meer vastgelegd, dat:
a. op elke school minimaal een „contactpersoon klachtenregeling” is die de klager kan verwijzen naar een vertrouwenspersoon;
b. het bevoegd gezag beschikt over minimaal één vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten
c. de scholen van de Unicoz onderwijsgroep aangesloten zijn bij een landelijke klachtencommissie.  
Contactpersoon en vertrouwenspersoon klachtenregeling
De contactpersoon klachtenregeling, die per school door het College van Bestuur is benoemd, functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Hij of zij gaat na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat wel het geval is kan de contactpersoon u doorverwijzen naar een door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon. Als dat niet het geval is, zal hij of zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden.   Op onze school zijn door het College van Bestuur de volgende contactperso(o)n(en) klachtenregeling benoemd:
1. Locatie Orion:              Freeke Lassche freeke.lassche@oostwijzer.unicoz.nl
2. Locatie Cygnus:           Elly Monsieurs elly.monsieurs@oostwijzer.unicoz.nl  
Het bestuur heeft de volgende vertrouwenspersonen benoemd:
1. Mevrouw S. Stokman-Prins
2. De heer A. van der Zalm  
Indienen van een klacht
Wanneer de leerkracht en de directeur niet in staat blijken om u in redelijkheid en billijkheid naar tevredenheid te helpen, ook niet na bemiddeling op schoolniveau, dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot het College van Bestuur.  
Unicoz onderwijsgroep Bredewater 4 2715 CA Zoetermeer Tel. nr. 079 – 3208830 Mailadres: info@unicoz.nl  
U kunt een klacht ook melden bij de landelijke klachtencommissie. Wij bevelen u, in het belang van alle betrokken partijen, aan eerst gebruik te maken van onze interne procedure om tot snellere oplossingen te komen. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen- beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.  
Stichting GCBO Postbus 82324 2508 EH  Den Haag T 070-3861697 F 070-3020836 E info@gcbo.nl  
Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, extremisme, discriminatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld kan contact worden opgenomen met het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon 0900 – 1113111. (einde tekst Unicoz)  
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep op projectbasis
Laagdrempelig contact directie-leerkracht-ouders
Ouderportaal Parnassys
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Enkele voorbeelden:
- Activiteiten vanuit werkgroepen zoals bijvoorbeeld Pasen, Kerst, Sportdagen
- Hulp bij knutselochtenden, techniekprojecten en verkeersoefeningen
- Ondersteunen bij lezen
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€30,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
Kerst
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
TSO (ongeveer 1 euro per keer voor het inhuren van de pedagogisch medewerkers Drie Ballonnen)
Kamp groep 8 (eenmalige bijdrage van ongeveer 115 euro)
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
De school is verzekerd via het bestuur Unicoz bij Verus.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Het ziek melden / afwezigheid melden graag telefonisch: 079-3313397. De administratief medewerker meldt bij de leerkracht wie er afwezig is en waarom. Uiteraard kunt u ook uw kind bij de directie of leerkracht afmelden als u op school komt voor uw andere kinderen. Bij langdurige afwezigheid of ziekte houden school en ouders nauw contact met elkaar. Dit kan ook via de mail.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Verlof aanvragen gaat middels een verlofbrief. De verlofbrief wordt ondertekend door de directie. Als er vragen over zijn, zal de directie contact met ouders opnemen om na te vragen wat de aanvraag precies inhoudt. Het kan ook zijn dat het verlof wordt afgewezen. De specifieke regels bij een aanvraag staan achterop de verlofbrief gemeld.