Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van schoolteams waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede.  
Dit geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.  
Unicoz-breed worden de tussenresultaten gemeten met behulp van de volgende toetsen:  
  • Toets Verplicht CITO Rek & WIS - Groep 3 t/m 8 (M en E)
  • CITO Begrijpend lezen - Vanaf M4 t/m M8
  • CITO DMT (Drie Minuten Toets) - Groep 3 t/m 8 (M en E)  
Op basis van analyses van de resultaten worden beslissingen genomen op school-, groeps- en kindniveau, worden ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld.  
Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig rapport dat met u als ouder/verzorger (en met het kind) besproken zal worden.