Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
We willen als school een werkplaats zijn voor de toekomst. Een oefentuin voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt. 
Dit is voorwaardelijk om je te kunnen ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf om zo op eigen-wijze bij te kunnen dragen aan de toekomst.
Onze kernwaarden zijn hierbij leidend en hangen dan ook op meerdere plaatsen in ons gebouw.
We weten dat we niet alleen zijn op de wereld, maar deel uitmaken van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld! 
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de groepen en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Respect
Gelijkwaardigheid
Vertrouwen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
VERTROUWEN
Ik heb vertrouwen in mezelf en de ander en praat en luister zonder oordeel
Een omgeving van vertrouwen kenmerkt zich door ontspannenheid en een positief werkklimaat. Vertrouwen krijg je niet van zelf. In een omgeving waarin je feedback van anderen ontvangt die oprecht en opbouwend bedoeld is, kun je zelfvertrouwen ontwikkelen.

Leren met (zelf)vertrouwen stuurt het zelfregulerend vermogen en bevestigt zichzelf met zijn resultaten. Het vertrouwen verdienen als schoolorganisatie betekent steeds alle betrokkenen meenemen in je bedoelingen en hen laten zien dat je het vertrouwen waard bent. Vanuit zelfvertrouwen het leven omarmen en het contact met anderen en de wereld aangaan, zonder oordeel is meer dan een uitdaging.

We zorgen er samen voor dat iedereen erbij hoort, dat we moeite doen de ander te begrijpen en ons inspannen om van de school een gemeenschap te maken waar je je thuis voelt.
GELIJKWAARDIGHEID
Ik ben goed zoals ik ben en mijn bijdrage doet ertoe
Wie ben ik en wie ben jij? Jezelf zijn betekent dat er een omgeving is waarin je je veilig en op je gemak voelt. Dat je niet wordt afgerekend op je persoon, maar hooguit wordt aangesproken op gedrag. Je niet mooier voor hoeft te doen dan je bent, maar je zelf kan laten zien in al je facetten.

De ander de gelegenheid geven jou te kennen, omdat je gedrag en gevoel in overeenstemming zijn. Dit geeft kansen aan eenieder om ook zichzelf te zijn of te worden en dat is waar elke mens recht op heeft. Dit betekent eveneens verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je handelen en er op vertrouwen dat de ander dat ook doet.
NIEUWSGIERIGHEID

Ik ben nieuwsgierig naar de ander en de wereld om me heen  

We willen de wereld verkennen en begrijpen. Een nieuwsgierige houding helpt ons om steeds op zoek te gaan naar uitdagingen en ontwikkeling. Heel bewust dagen we elke dag opnieuw kinderen en onszelf uit tot die nieuwsgierigheid.
Dit betekent geen pasklare opdrachten of activiteiten voorschotelen, die niets aan het toeval overlaten, maar prikkelen door een vraag, opmerking, activiteit in een rijke uitnodigende leeromgeving. Deze nieuwsgierigheid houdt het werk voor iedereen interessant en is een manier om ‘boeiend’ onderwijs te bieden.

RESPECT
Ik ben verantwoordelijk voor mezelf en heb waardering voor de ander  

In alles wat er op en rond de school plaats vindt klinkt een diepgaand respect door. In het dagelijks handelen wordt zichtbaar dat dit in elke vezel van het concept is ingebed. De leeromgeving straalt rust uit.

Kinderen en werknemers dragen samen verantwoordelijkheid om de materialen waarmee gewerkt wordt zorgvuldig in te zetten en op te ruimen na gebruik. Naast het omgaan met de omgeving is ook het omgaan met kinderen, ouders en collega’s respectvol. Dit betekent dat we eerlijk en oprecht zijn en in elke situatie ons zelf mogen en durven zijn. Geen moeilijkheden uit de weg gaan, maar elke uitdaging aangrijpen om samen verder te ontwikkelen.

Eenduidigheid in aanpak verkrijgen is wenselijk om voor kinderen en elkaar duidelijkheid en vertrouwen te scheppen.


GEBORGENHEID

We kunnen en mogen ons ‘thuis’ voelen bij elkaar
De school is een die plek waar mensen zich geborgen en veilig voelen. Een plek waar we de behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen. Wanneer je je veilig voelt lijkt de ruimte om je te ontwikkelen groter.

Geborgen voelen is een voorwaarde om je jezelf te laten zien en je open en ontvankelijk op te stellen voor de inbreng van anderen. Wanneer je je als kind even niet veilig voelt en je niet geborgen weet is er gelegenheid je terug te trekken in een ruimte, maar zeker ook bij een van de begeleiders.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Portfolio: hoe gaat het met mij?
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed gedaan