Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
gelijkwaardigheid
nieuwsgierigheid
vertrouwen
respect
geborgenheid
Missie en visie
Spelend en ontdekkend leren
“Op De Achthoek kan en mag ik me ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van mezelf om zo op mijn eigen wijze bij te kunnen dragen aan de toekomst”
Vanuit onze missie en visie geven we ons onderwijs vorm middels spelend en ontdekkend leren, waarbij we thematisch werken. We organiseren zo dat kinderen kunnen leren door het observeren en imiteren van de wereld om hen heen. Over wat zij doen, wordt met hen door middel van taal gecommuniceerd.
Hierbij is een vorm van zelfsturing nodig. Het ontwikkelen van communicatieve zelfsturing is een belangrijk doel van ons onderwijs. Het is belangrijk voor je persoonsvorming, voor je vermogen tot samenleven en in je toekomstige beroep.
Bij het spelend en ontdekkend leren zijn de kinderen actief bezig met hun eigen leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar, waarbij we gebruik maken van de verschillen die er zijn tussen kinderen.
Kinderen kunnen op deze wijze onderzoekers, ontwerpers, makers en uitvinders zijn. Kinderen leren geloven in zichzelf en worden bewust van al hun eigen mogelijkheden.
Goed onderwijs
Ons uitgangspunt voor goed onderwijs is gebaseerd op de theorie van Gert Biesta. Biesta veronderstelt dat het legitiem is van het onderwijs te vragen dat het zich verhoudt tot wat in de samenleving speelt. De school heeft daarnaast ook de plicht om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te bevragen en mogelijkheden te scheppen voor kinderen om aan die bevraging deel te nemen. Onderwijs heeft invloed op 3 domeinen: socialisatie, subjectivicatie en kwalificatie (zie ook 
Gert Biesta)