Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Een partner ben je niet, maar word je
"Als ouders zich – al dan niet samen met hun kind – oriënteren op de keuze voor een school of als ze kiezen voor een school, dan is er van enig partnerschap nog geen sprake. Zo’n partnerschap ontwikkel je, vervolgens onderhoud je of bouw je de relatie uit, en tenslotte bouw je het partnerschap weer af tegen de tijd dat het kind de school verlaat.
En dat doe je op basis van het besef dat je een gezamenlijk belang hebt, vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen en begrip voor elkaars positie, en – als het goed is – met een groeiend vertrouwen.”
Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen:
- pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en op school;
- organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
- democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.
Samen werken en samen zorgen
Samen werken en samen zorgen Ouders krijgen op onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar te maken.   
We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind.    
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
We vinden een goede communicatie met ouders belangrijk. Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind middels portfolio en gesprekken (onder andere de zogenaamde driehoekgesprekken tussen kind, leerkracht en ouder).
Naast het dagelijks inloopmoment zetten we regelmatig de schooldeuren wagenwijd open en ontvangen ouders en andere belangstellenden tijdens een van onze open werkplaatsen of ouderwerkplaatsen.
Tijdens een ouderwerkplaats verdiepen we ons op een bepaald thema of praten we over een vooraf bepaald onderwerp. Ook gebruiken we dit moment om ouders over bepaalde zaken te informeren.
Tijdens een open werkplaats kan meegedaan worden aan het onderwijs op onze school. Gasten aan de open werkplaats doen mee in de groepen en geven de directie feedback vanuit hun ervaringen.
De data van de open werkplaatsen en ouderwerkplaatsen zijn opgenomen in de kalender.
Daarnaast ontvangen ouders tweewekelijks het nieuwsblad digitaal en ook via Facebook zijn de activiteiten op brede dorpsschool De Achthoek te volgen. 
Wat is de klachtenregeling van de school?
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Ondanks alle zorg die door ons aan u en uw kind wordt besteed, kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent, dat u een conflict heeft of dat uw kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat u probeert om in overleg met de groepsleerkracht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen. Op het moment dat er iets aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. Onze school heeft een vertrouwenscontactpersoon die u daarbij kan helpen, namelijk Nathalie van den Kieboom. Zij is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van onze school.  
Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur. De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt u bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Het bestuur is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van de landelijke besturenorganisaties.   Op iedere school is de klachtenregeling van Delta-onderwijs aanwezig. Dit reglement is te vinden op de site van Delta-onderwijs (www.delta-onderwijs.nl) of kunt u verkrijgen via de locatiedirecteur.  
Vertrouwenspersoon van het bestuur: De heer L. Ligthart Postbus 1165 4801 BD  BREDA   tel. (06) 51309909 E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl   Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs: Postbus 82324 2508 EH Den Haag   tel. 070.3925508 www.geschillencies-klachtencies.nl 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Samenwerken en samen zorgen 
Ouders krijgenop onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm tegeven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en bredeontwikkeling van de kinderen waar te maken. We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht telaten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bijaan een optimale ontwikkeling van het kind.  
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€20,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
carnaval
 
Juffendag
 
Pasen
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Er wordt jaarlijks een schoolkamp georganiseerd voor de Schoolverlaters. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en de locatie en fluctueert tussen € 60,00 en €70,00. Daarnaast gaan we een maal per jaar op schoolreis. Voor de onderbouw geldt hiervoor een bedrag van € 20,00 en voor de bovenbouw € 25,00. Dit bedrag wordt besteed aan entreegelden, lunch en vervoer.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Delta-onderwijs heeft een WA-verzekering voor alle kinderen en medewerkers. Voorwaarden zijn op te vragen bij het hoofdkantoor. 
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders kunnen hun kinderen telefonisch ziek melden of via mail.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Vragen over verlof, ziekmelding, aanmelding en inschrijving kunt u stellen aan de directie. Deze kan ook een aanvraagformulier voor verlof verstrekken. De directie is van maandag tot vrijdag telefonisch te bereiken van 7.30 uur tot 18.00 uur.