Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Directie en management team: Jenneke Kester is directeur van de school en eindverantwoordelijk. Zij stuurt de onderwijsontwikkelingen aan en bewaakt voortgang en kwaliteit van onderwijs. Kim van Westrop is adjunct-directeur en zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en vervangt de directeur bij afwezigheid. 
Coördinatoren en coaches: Op De Buitenburcht hebben een aantal medewerkers coördinerende en/of coachende taken.  Dit betreft het coachen van startende leerkrachten en studenten, het organiseren van overleg of bewaken van ontwikkelingen.  
Leerkrachten: Iedere week verzorgen ongeveer 25 leerkrachten op de Buitenburcht het onderwijs voor uw kinderen. Veel collega’s werken als duo samen in één groep. Ons streven is dat er maximaal twee leerkrachten per week voor de groep staan. In geval van ziekte lukt dat helaas niet altijd. Daarnaast werkt er ook een vakleerkracht gym op de Buitenburcht. Zij is wekelijks 3 dagen aanwezig. De lessen Engels worden in de onderbouw gegeven door leerkrachten die hiertoe wekelijks in de klassen komen en in de groepen 4 t/m 8 door een Engelse leerkracht.
Leerkrachtondersteuner: Op onze school is er elke dag ondersteuning aanwezig. De ondersteuners bieden ondersteuning aan alle leerkrachten bij de uitvoering van hun werk. Ook zult u hen regelmatig tegenkomen als vervanger bij ziekte.
Interne begeleiding (IB): Onze interne begeleider, Carla Maas, coördineert alles op het gebied van zorg en extra ondersteuning. Zij denkt met leerkrachten mee als er zorg is of externe expertise ingeschakeld moet worden. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij onze interne begeleider. Als u de intern begeleider wil spreken, dan kunt u de juf van uw kind vragen of er een afspraak gemaakt kan worden, of u kunt naar school bellen met het verzoek een afspraak te maken. 
Overige ondersteuning : Marileen Timmer is administratrice. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de administratie en inschrijving van uw kind. Daarnaast is meester Amir, onze conciërge, meerdere dagen onder schooltijd aanwezig. 
Studenten : De Buitenburcht is een opleidingsschool en begeleidt ieder schooljaar studenten van de Pabo en/of het ROC. De leerkracht treedt op als mentor en coach voor de studenten. Daarnaast zijn er soms Leraren In Opleiding (LIO) en zij-instromers binnen onze school werkzaam, die zelfstandig lesgeven aan een groep. LIO-ers zitten in hun laatste fase van de opleiding en moeten ervaring als leraar opdoen en alle daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Zij worden vanuit de opleiding en onze school intensief begeleid. Naast de stage in de groep werken de studenten mee aan de onderwijsontwikkelingen binnen de school. Dorenda de Boer is schoolopleider en coördineert alle aangelegenheden die hiermee te maken hebben.
Beeldcoaching : Bij beeldcoaching worden een korte video-opname in de groep gemaakt met als doel leraren of studenten te begeleiden. Fragmenten van de opnamen worden door de begeleider met de leraar besproken om zo verbeterpunten te identificeren. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en vernietigd worden na gebruik. De Buitenburcht heeft twee opgeleide beeldcoaches: Dorenda de Boer en Carla Maas.
Nascholing: Jaarlijks volgen onze teamleden meerdere cursussen en/of opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De meeste trainingen dragen bij aan het realiseren van de speerpunten van de school. Ook tijdens onze studiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid van de leerkrachten.
Groepsindeling: Momenteel hanteren wij een traditionele indeling (per leerjaar 2 groepen).  De groepsindeling op onze school kan echter wel wisselen. Dit heeft te maken met aantallen leerlingen en het financieel gezond houden van de school. Dit betekent dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind een kans bestaat dat we met combinatieklassen moeten werken, waardoor de klas van uw kind gesplitst kan worden en verdeeld wordt over andere groepen. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt zeer zorgvuldig gemaakt door de school, waarbij we rekening houden met de balans in de groepen. (Verhouding jongens-meisjes, aantallen leerlingen die meer nodig hebben, etc.) De groepsverdeling wordt aan het eind van het schooljaar aan alle ouders bekend gemaakt.   
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
  • Bij kortdurende ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of het bezoeken van een workshop of ander extern bezoek): Er kan bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er echter sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op De Buitenburcht is een aantal leerkracht-ondersteuners werkzaam. Zij worden bij kortdurend verlof ingezet om de groep te draaien. De afwezige leerkracht heeft de leeractiviteiten zodanig gepland dat leeractiviteiten onder toezicht voortgang kunnen vinden. 
  • Bij langdurig ziekte verlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof:  Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. vragen wij collega's om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.
  • Bij studieverlof:Leerkrachten mogen met gebruikmaking van de lerarenbeurs studieverlof opnemen. In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht 1 dag per week afwezig is. Dit is bij de start van het jaar bekend en bij de formatie wordt rekening gehouden met deze tijdelijke vacature. Een andere leerkracht staat gedurende het schooljaar die dag voor de groep.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Engelse taal
Spel en beweging / bewegingsonderwijs