Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
De Buitenburcht maakt deel uit van deStichting Prisma en wij hanteren veel Prisma protocollen.   Voor alle protocollen klik op de link.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
In alle groepen krijgen de kinderen lessen De Vreedzame School. Deze training, die een beroep doet op de gemeenschapszin, burgerzin en democratische plichten en rechten, wordt gegeven door de eigen leerkracht.  Hiermee stimuleren we een positieve sfeer in de groepen. Tevens is het een manier van omgaan met conflicten en maakt het ongewenst gedrag concreet.
Op school is een anti-pestcoördinator aanwezig; dat is leerkracht Marielle van Geilswijk. Zij heeft zich kenbaar gemaakt aan de leerlingen, door in de groepen te vertellen wat zij als anti-pestcoördinator kan betekenen. Mocht u de coördinator willen benaderen, dan kunt u een mail sturen aan m.vangeilswijk@buitenburcht.nl
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau

Toelichting van de school
De uitkomsten van de vragenlijsten worden geanalyseerd en besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Daarna worden acties en/of een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens worden ouders geïnformeerd over de resultaten en de te nemen stappen. Deze gegevens zijn ook te vinden op de site van Scholen op de Kaart. 
Onze school moet een veilige omgeving zijn voor alle leerlingen én medewerkers: om te leren, te werken, vrienden te maken en om je op je gemak te voelen. Geweld, intimidatie, diefstal, drugs en pesten horen niet thuis in onze school. Het veroorzaakt vaak ook schade, zowel materieel, fysiek als ook psychologisch. We hebben samen met de andere scholen van stichting Prisma een veiligheidsplan opgesteld dat gericht is op veiligheid, gezondheid en milieu. We hebben plannen en protocollen ontwikkeld waardoor we weten hoe we moeten handelen of optreden in een bepaalde situatie. Zo hebben we inmiddels een pestprotocol, een protocol gebruik E-mail en Internet en een protocol risicogesprekken. U kunt onze protocollen vinden op de website van Stichting Prisma: www.prisma-almere.nl. Ook het protocol schorsing en verwijdering vindt u op deze site. 
In de groepen wordt KANVAS ingevuld.  Dit is een instrument om de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen in kaart te brengen.  Leerkrachten analyseren de gegevens en gaan diagnostische gesprekken aan met leerlingen en/of stellen zo nodig plannen op voor een aantal leerlingen in de groep. Bij opvallende scores worden de ouders geïnformeerd.
Tevens wordt elk schooljaar een tevredenheidvragenlijst afgenomen. De school stelt op basis van de uitslag zo nodig het beleid bij. Op de site van Scholen op de Kaart vindt u de resultaten onder het tabje waardering. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Mariëlle van Geilswijk (m.vangeilswijk@buitenburcht.nl)
Mevr. Saskia de Zwaan (ic@buitenburcht.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?