Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
De kwaliteit van de Spindel voldoet aan de eisen die door de Inspectie van het Onderwijs gesteld zijn. Aspecten van de beoordeling van onderwijskwaliteit zijn de kwaliteit van de leerresultaten, de kwaliteit van leren en onderwijzen en het functioneren van de kwaliteitszorg. De Spindel maakt effectief gebruik van de onderwijstijd, stimuleert een opbrengstgerichte schoolcultuur, maakt gebruik van leerlingvolgsystemen en meet en werkt aan de veiligheid van leerlingen. We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs doordat we onze resultaten analyseren. Deze analyses hangen samen met de afnames van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Er worden klassenbezoeken (flitsbezoeken) afgelegd door de directie en intern begeleiders en frequent is er overleg over de ontwikkeling van onze leerlingen en klassen.
We hebben op de Spindel een stuurgroep kwaliteit. Doel van de stuurgroep is om structurele kwaliteitsbewaking in te richten. De instrumenten en werkwijzen met betrekking tot kwaliteit(szorg) worden steeds beter planmatig en cyclisch vormgegeven. Op de Spindel geven we invulling aan de structuur die in schooljaar 2018-2019 bovenschools (voor alle HGL scholen) is ontwikkeld. Om te zorgen voor een logische aansluiting is gekozen om dit een speerpunt te maken op de Spindel in schooljaar 2019-2020. 
In de bijlage leest u meer over de kwaliteitszorg op bestuursniveau en de koppeling naar onze school.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?